Уведомление за поверителност

За нас е много важно защитата на Вашата поверителност да се спазва стриктно при обработката на лични данни.

По-долу бихме искали да Ви информираме относно обработката на Вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт www.phoenixpharma.bg (наричан по-долу „уеб сайт“) и в контекста на съществуващи бизнес отношения или когато ни посещавате на място.

За по-лесен преглед разделихме нашето Уведомление за поверителност на следните области:

А: Обща информация

Съдържа информацията, която трябва да бъде предоставена за честна и прозрачна обработка, като например нашите данни за контакт, данните за контакт на нашето длъжностно лице по защита на данните и вашите права като субекти на данни.

B: Обработка на данни при посещение на нашия уебсайт

Съдържа цялата информация, свързана с посещението или активното използване на нашия уебсайт, например в контекста на използването на нашия портал за онлайн приложения.

C: Обработка на данни, която не е свързана с използването на уебсайта

Съдържа цялата информация относно обработката на данни, ако сте в бизнес отношения с нас, ако ни посетите на място или ако се свържете с нас по друг начин.

А. Обща информация

 1. Администратор на личните данни

Администратор по смисъла на Zакона за защита на данните е:

Фьоникс Фарма ЕООД

1700 София, България

Ул. Околовръстен път 199А

ЕИК 203283623

 1. Длъжностно лице по защита на данните

За всички въпроси относно защитата на данните, нашият служител по защита на данните е на ваше разположение:

Длъжностно лице по защита на данните

E-mail: data.protection@phoenixpharma.bg.

 1. Лични данни

Личните данни се отнасят до цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“). Идентифицируемо физическо лице е субект на данни, който може да бъде идентицфициран, пряко или непряко, по-специално чрез свързване с идентификатор. Идентификаторът може да бъде например име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор, IP адрес или други специфични характеристики, които са израз на физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице (наричани по-долу заедно „данни“).

 1. Обработка на данни от нас

Ние обработваме вашите данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), Българският закон за защита на данните и други приложими разпоредби за защита на данните. Обработването се извършва само доколкото е необходимо и е разрешено съгласно закона за защита на данните, например за изпълнение на договорни цели, за защита на законни интереси, за изпълнение на законови изисквания или доколкото сте съгласни с обработването на данни. Специфичното естество и обхват на обработката на данни и съответните правни основания могат да бъдат намерени в разделите „B: Обработка на данни при посещение на нашия уебсайт“ и „C: Обработка на данни, несвързана с използването на уебсайта“.

 1. Получатели на данни

Само тези вътрешни отдели или организационни единици, както и други свързани с нас дружества ще получат вашите данни, доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите договорни и законови задължения или ако тези данни се изискват в процеса на обработка и изпълнение на законни интереси .

Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на външни получатели във връзка с обработката на договора, при условие че сме длъжни да изпълним законовите изисквания за информация, уведомяване или разкриване на данни, вие сте ни дали вашето съгласие за прехвърляне на трети страни или на външни доставчици на услуги, които предоставят услуги от наше име като обработващи данни или поемат функции за нас от наше име (например доставчик на ИТ услуги, доставчикът на услуги, който използваме, когато използваме нашия портал за онлайн приложения, центрове за данни, центрове за унищожаване на данни или куриерски услуги). За разделите „B: Обработка на данни при посещение на нашия уебсайт“ и „C: Обработка на данни, несвързана с използването на уебсайта“ можете да намерите примери за конкретни случаи на получатели на данни.

При поискване с удоволствие ще ви предоставим подходяща подробна информация.

 1. Трансфер в трета страна

В определени случаи ние прехвърляме данни към трети страни (напр. доставчици на услуги), които са базирани в трети държави, т.е. в държави извън Европейското икономическо пространство. Тези трансфери на данни са обхванати от решение за адекватност на Европейската комисия (член 45 от GDPR). Когато това не е така, трансферите на данни се основават по-специално на стандартни клаузи за защита на данните/стандартни договорни клаузи в съответствие с образците, приети от Европейската комисия (член 46, параграф 2, буква c, параграф 5 S. 2 от GDPR) или чрез изключение съгласно член 49 от GDPR.

В противен случай ние не прехвърляме вашите лични данни в страни извън ЕС или ЕИП или към международни организации.

 1. Изтриване на данни и продължителност на съхранение

За чисто информационно използване на нашия уебсайт, ние съхраняваме вашите данни в съответствие с разпоредбите в раздел B.1.1.

Ако използвате активно нашия уебсайт или в случай на обработка на данни, която не е свързана с използването на уебсайта, ние ще съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, например за предоставяне на съответната услуга. Ако сте дали съгласието си за обработване на вашите данни, ние ще съхраняваме вашите данни в съответствие с информацията, предоставена в документа за съгласие или до оттегляне на съгласието. За подробности, моля, вижте разпоредбите в раздел B.1.2 или раздел C.

В допълнение, ние винаги ще съхраняваме вашите лични данни до изтичане на давностния срок на всякакви правни искове, произтичащи от взаимоотношенията с вас, ако е необходимо, за да ги използваме като доказателствено средство. Максималният давностен срок е 36 месеца. След като срокът на давност изтече, ние ще изтрием вашите лични данни, освен ако няма законово задължение за съхранение.

 1. Вашите права като субект на данни

Можете да упражните правата си, изброени по-долу, по всяко време спрямо органа, посочен в раздел A.1.

8.1 Право на информация

В рамките на член 15 от GDPR имате право да поискате информация безплатно и по всяко време относно данните, които се обработват от нас, целите на обработката, категориите получатели, планирания период на съхранение или, в случай на трети -държавни трансфери, съответните гаранции.

8.2 Право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката

Ако Вашите данни, обработвани от нас, са неверни, непълни или обработването им е недопустимо, можете да поискате от нас да коригираме Вашите данни, да ги допълним, да ограничим обработването или да изтрием данните до степента, разрешена от закона, съгласно чл. 16, 17 и 18 GDPR.

Правото на изтриване не съществува, наред с други причини, ако обработването на лични данни е необходимо за (i) упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, (ii) изпълнение на правно задължение, на което сме подчинени (например законови задължения за съхранение) или (iii) изпълнение, упражняване или защита на правни искове.

8.3 Право на преносимост на данните

Ако ни предоставите вашите данни въз основа на вашето съгласие или договорни отношения с нас, при поискване ние ще ви предоставим тези данни в структуриран, актуален и машинно четим формат или, ако е технически възможно, ще предоставим данните на трета страна, която сте назначили.

8.4 Право на възражение

Ако обработваме вашите данни въз основа на легитимен интерес, можете да възразите срещу това обработване по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, съгласно член 21 от GDPR. Правото на възражение съществува само в границите, предвидени в член 21 от GDPR. В допълнение, нашите интереси може да възпрепятстват прекратяването на обработката, така че можем, въпреки вашето противопоставяне, все пак да имаме право да обработваме вашите лични данни.

8.5 Право на обжалване

Ако имате някакви въпроси, предложения или критики, моля, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните (вижте раздел A.2).

Вие също така имате право, съгласно разпоредбите на член 77 от GDPR, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето място на пребиваване, вашето място на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на данни, отнасящи се до вас, нарушава GDPR. Правото на обжалване не засяга друго административно или съдебно средство за защита.

Компетентният надзорен орган за нас е:

Комисия за защита на личните данни

София 1592,

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Препоръчваме обаче винаги първо да подадете жалба до нашия служител по защита на данните.

 1. Задължение за предоставяне на данни

По принцип не сте длъжни да ни предоставяте вашите данни. Ако обаче не го направите, ние няма да можем да ви предоставим нашия уебсайт или всичките му функции, не можем да гарантираме активното използване на уебсайта и не можем да обработваме заявки извън уебсайта. Личните данни, от които не е задължително да се нуждаем за гореспоменатите цели на обработка, се идентифицират като доброволна информация чрез „незадължително“ или някакво друго указание. По принцип не сте длъжни да ни предоставяте вашите данни.

 1. Автоматизирано вземане на решения/профилиране

Ние не използваме автоматизиран процес на вземане на решения. Възможно е частично да обработим вашата информация с цел оценка на определени лични аспекти. По-специално, може да използваме инструменти за оценка, за да ви предоставим целенасочена информация и съвети относно продуктите. Те позволяват комуникация и реклама, базирана на нуждите.

 1. Права на съгласие/оттегляне

В случай, че дадете или сте ни предоставили съгласие за събиране, обработка или използване на вашите данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време, с бъдещо действие, като уведомите органа, назначен в раздел A.1.

Вие също така имате право, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на данни, които се отнасят за вас от нас, съгласно член 6, ал. 1 GDPR (упражняване на задача от обществен интерес) или член 6, ал. 1 лит. f GDPR (легитимен интерес на отговорното лице); това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. В този случай ние вече не обработваме данни за вас, освен ако не можем да докажем убедителни законни основания за обработка на данните, които надделяват над вашите интереси, права и свободи, или обработката е предназначена за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Ако данните за Вас се обработват за целите на директния маркетинг, Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на тези данни за целите на такава реклама. Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, тези данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Всяко теглене трябва да бъде насочено към адреса, посочен в раздел A.1.

 1. Изменения

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време. Всички изменения ще бъдат обявени чрез публикуване на измененото Известие за поверителност на нашия уебсайт. Освен ако не е посочено друго, тези изменения влизат в сила незабавно. Ето защо, моля, проверявайте редовно това Известие за поверителност, за да видите най-новата версия.

Б. Обработка на данни при посещение на нашия уебсайт

 1. Същност и обхват на обработката на данните

1.1 Информативно използване на уебсайта

Можете да посетите нашия уебсайт, без да е необходимо да предоставяте лична информация. Ако използвате нашия уебсайт само за информационни цели, ние няма да събираме никакви данни от вас. Това изключва данните, които вашият браузър предава, за да можете да посетите уебсайта, както и информацията, предоставена от бисквитките.

1.1.1 Техническо осигуряване на уебсайта

1.1.1.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

За техническото осигуряване на уебсайта е необходимо да обработваме определена автоматично предадена информация от вас, така че вашият браузър да може да показва нашия уебсайт и вие да можете да използвате уебсайта. Тази информация се събира автоматично всеки път, когато посетите нашия уебсайт и се съхранява в регистрационните файлове на нашия сървър. Тази информация се отнася до компютърната система на гостуващия компютър. В процеса се събира следната информация:

 • IP адрес;
 • Дата и час на достъп
 • Име и URL на посетения уебсайт
 • Уебсайт/приложение, от което е направен достъп (препоръчващ URL адрес)
 • Операционна система и информация за използвания интернет браузър (например версия на браузъра, езикови настройки и инсталирани добавки)
 • Име на доставчика на достъп

В допълнение към осигуряването на гладко установяване на връзка и удобно използване на нашия уебсайт, събраните данни се използват и за гарантиране на системната сигурност на уебсайта.

За чисто информативно използване на уебсайта, ние съхраняваме вашите лични данни на нашите сървъри за период от 14 дни.

Периодът на съхранение на бисквитките може да се различава от горепосочената информация и е обяснен по-подробно в раздел „B.1.1.2 Бисквитки и подобни технологии“.

1.1.1.2 Правно основание

Ние обработваме вашите данни за техническото осигуряване на нашия уебсайт въз основа на следните правни основания:

 • за изпълнение на договор или за извършване на преддоговорни мерки в съответствие с чл. 6, ал. 1 лит. b GDPR, доколкото посещавате нашия уебсайт, за да се информирате за нашата продуктова гама или нашите услуги;
 • за да осигурим правилното функциониране на уебсайта, по-специално за прилагането на подходящи технически и организационни мерки и изпълнението на законово задължение, на което сме подчинени, член 6, ал. 1 лит. c GDPR и
 • за защита на легитимните ни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 лит. f GDPR. Нашият законен интерес е да ви предоставим атрактивен, технически функционален, високопроизводителен и удобен за потребителя фирмен уебсайт и да гарантираме системната сигурност на уебсайта.

1.1.2 Бисквитки и подобни технологии

1.1.2.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

„Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се запазват на браузъра на вашия компютър или на други устройства (като смартфон или таблет), докато разглеждате нашият уебсайт. Те се използват, за да „запомнят“, когато компютърът или устройството ви имат достъп до нашия уебсайт. Бисквитките са от съществено значение за ефективното функциониране на нашия уеб сайт и спомагат при пазаруването ви от нас онлайн. Те се използват и за приспособяване на продуктите и услугите, предлагани и рекламирани на вас, както на нашия уеб сайт, така и на други места.

Тъй като вашето право на поверителност е ценно за нас, можете да изберете да не разрешавате някои типове бисквитки. Разгледайте различните типове бисквитки, за да научите повече и промените настройките ни по подразбиране. Но имайте предвид, че блокирането на някои от тях може да повлияе на вашето изживяване на сайта и услугите, които можем да предоставим.

 • Абсолютно необходими бисквитки –Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се задействат единствено като отговор на действия от ваша страна относно заявка за услуги, например настройване на вашите предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Без тези бисквитки някои части от нашия сайт или заявената услуга няма да бъде възможно да бъдат предоставяни.
 • Аналитични бисквитки –това са бисквитки, които ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че да измерваме и подобряваме ефективността на нашия уебсайт. Те ни помагат да разбираме кои страници са най-много и най-малко популярни и да виждаме как посетителите се придвижват из сайта. Тези бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира.
 • Функционални бисквитки –Тези бисквитки ни позволяват да Ви предоставяме подобрена функционалност и персонализиране, включително запомняне на избори на потребители, предпочитан език или местоположение. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да ви идентифицира. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички тези услуги няма да функционират правилно.
 • Рекламиращи бисквитки –Тези бисквитки могат да бъдат задействани от нас или нашите рекламни партньори. Те могат да се използват за изграждане на профил на вашите интереси и да ви показват подходящи реклами на други сайтове. Това са динамични бисквитки на Facebook и Google. Те не съхраняват лична информация, която ви идентифицира пряко, но са базирани на уникално идентифициране на вашия браузър и интернет устройство. Ако не разрешите тези бисквитки, все още ще виждате реклами, но вероятно те няма да са толкова интересни за Вас.

Рекламиращите бисквитки на трети страни, които използваме:

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика и източниците на трафик. Периода за който съхраняваме тези аналитични данни в Google Analytics е 50 месеца.

Facebook – помага ни да проследяваме ефективността на рекламите ни в социалната мрежа. Събраните данни се използват за статистически цели и са анонимни. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.

Google Ads – използваме услугата за предоставяне на реклами в мрежата на Google.

Повече информация за бисквитките може да намерите на следните адреси:

……………………..

1.2. Система за докладване на инциденти по защита на данните

1.2.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

Групата PHOENIX, т.е. PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG, както и нейните дъщерни дружества са създали уеб базирана система за докладване, която предоставя на нашите служители, бизнес партньори, клиенти и трети страни с проста система за докладване на инциденти с данни или проблеми. Тези доклади се приемат сериозно, преглеждат се и се използват за подобряване на защитата на личните данни. Можете да получите достъп до тази система за докладване по всяко време чрез https://phoenixgroup.integrityplatform.org.

За да обясним по-подробно основата на системата за докладване, отговорихме и на редица често задавани въпроси по-долу:

Кога трябва да докладвам за инцидент?

PHOENIX group има задължението да уведоми надзорния орган в рамките на 72 часа след узнаването за инцидент. Това означава, че всички инциденти трябва да бъдат докладвани без неоправдано забавяне чрез онлайн инструмента за докладване.

Кои инциденти със защита на данните трябва да бъдат докладвани и как?

Всички инциденти с лични данни трябва да бъдат докладвани на длъжностното лице по защита на данните чрез онлайн инструмента за докладване.

Какво е инцидент със защита на данните?

Инцидент със защита на данните е всяко събитие, което е довело или би могло да доведе до случайна или умишлена загуба на лични данни (електронни или на хартиен носител) или унищожаване на данни, или неоторизиран достъп до данни (напр. загуба или кражба на лаптопи, смартфони, хартия документи, рецепти).

Какво се случва след като подам доклад?

Служителите по защита на данните ще прегледат доклада за инцидента и ще се свържат с вас за допълнителна информация или, когато е необходимо, ще ви помогнат с действия след инцидента.

1.2.2 Правно основание

Ние обработваме вашите данни, когато използвате нашата система за докладване за инциденти, свързани със защитата на данните, въз основа на следните правни основания:

 • за изпълнение на законово задължение по чл. 6, ал. 1 лит. c GDPR; и
 • за защита на легитимните ни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 лит. f GDPR. Нашият легитимен интерес се състои в това да ви предоставим лесен начин за докладване на инциденти, свързани със защитата на данните.

1.3. Връзки и социални мрежи

1.3.1 Връзки към уебсайтове на трети страни

Някои раздели на нашия уебсайт съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тези уебсайтове са предмет на собствените си принципи за защита на данните. Ние не носим отговорност за тяхната работа, включително обработката на данни от трети страни. Ако изпращате информация до или чрез тези сайтове на трети страни, трябва да прегледате уведомленията за поверителност на тези сайтове, преди да предоставите информация, която може да бъде свързана с вас.

1.3.2 Сайтове за социални медии/нашата дейност в социалните медии

В допълнение към този уебсайт поддържаме присъствие и в сайтове на социални медии, до които можете да стигнете чрез директни връзки на нашия уебсайт. Не се използват социални добавки. Допълнителни подробности относно обработката на данни в контекста на посещението и използването на нашите сайтове за социални медии можете да намерите в Декларацията за поверителност на социалните медии.

 1. Обработка на данни, която не е свързана с използването на уебсайта
 1. Обработване на вашите данни в контекста на бизнес взаимоотношения (клиенти, доставчици и бизнес партньори) и обща бизнес комуникация

1.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

Ако се свържете с нас, например в контекста на започване на договор или договорни отношения с нас, вашите лични данни се обработват от нас. Това важи и ако действате като лице за контакт в бизнес отношения с нас и не сте договаряща страна.y

В зависимост от операцията по обработка могат да се обработват различни данни. Например подходящи лични данни могат да бъдат: данни за контакт (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес), легитимни данни (например извлечения от търговски регистър и данни за самоличност), данни в контекста на нашите бизнес отношения (например позиция, работа и отдел във фирмата, ръководител, данни за поръчка, данни за плащане, данни за кредитоспособност), снимки и видеозаписи (например на събития или посещение на нашия щаб), системни данни (например потребителско име и ID или потребителско ID, регистрационни данни), дата на раждане и други данни, сравними с тези категории.

По принцип ние събираме лични данни директно от вас. В някои случаи обаче е възможно данните да се събират и чрез трети страни. Това може да са например данни от други компании, власти или други трети страни (напр. информационни агенции). Това може да включва лични данни, които обработваме с помощта на нашата система за управление на съответствието (например гореща линия за сигнализиране на нередности, антитерористичен скрининг, предотвратяване на пране на пари, проверки на място на електронна поща за откриване на антитръстови нарушения).

За да защитим вашите данни от манипулация и неоторизиран достъп, ние сме въвели съвременни технически и организационни мерки в нашите процедури за обработка и ИТ системи.

Данните ще бъдат съхранявани до приключване на обработката на искането или в рамките на нашите договорни отношения с вас до края на договорните отношения и след това съгласно раздел A.7, например до изтичане на законовата давност или архивиране. периоди.

1.2 Правно основание

Ние обработваме вашите данни в контекста на бизнес отношения и обща бизнес комуникация въз основа на следните правни основания:

 • за изпълнение на договор или за извършване на преддоговорни мерки в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква „б“ GDPR;
 • за изпълнение на законово задължение по чл. 6, ал. 1 буква „в“ GDPR;
 • за защита на легитимните ни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 буква „е“ GDPR. Нашият законен интерес е да избираме и управляваме подходящи бизнес партньори и да се предпазваме от опасности и искове за отговорност и да избягваме (правни) рискове. То също така включва защита на нашата собственост (напр. видеонаблюдение) и изясняване на потенциални нарушения на съответствието, както и предотвратяване на престъпления и регулиране на щети, произтичащи от бизнес отношения. Освен това включва изисквания за сигурност и стабилност на системата и нашия интерес да документираме всякакви (фирмени) събития за комуникационни и маркетингови цели; и
 • ако сте дали съгласието си за обработка на данни, съгласно чл. 6, ал. 1 лит. GDPR.
 1. Правоприлагане

2.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

В допълнение, ние обработваме вашите лични данни, за да защитим правата си и да можем да наложим нашите правни искове. Ние също така обработваме вашите лични данни, за да можем да се защитим срещу съдебни искове. И накрая, ние обработваме вашите лични данни, доколкото това е необходимо за предотвратяване или преследване на престъпления.

Данните ще се съхраняват до приключване на принудителното изпълнение и, ако е приложимо, съгласно раздел A.7, например до изтичане на законовите ограничения или периоди на архивиране.

2.2 Правно основание

Ние обработваме вашите лични данни за тази цел въз основа на следното правно основание:

 • за защита на легитимните ни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 лит. f GDPR, доколкото предявяваме правни искове или се защитаваме в правни спорове или за предотвратяване или изясняване на престъпления;
 • за да изпълним законово задължение, на което подлежим, в съответствие с член 6, ал. 1 лит. c GDPR във връзка с други търговски, търговски или данъчни закони, доколкото сме длъжни да записваме и съхраняваме вашите данни.
 1. Обработване на вашите данни, когато ни посещавате на място

3.1 Обхват на обработка, цел и продължителност на съхранение

Ако ни посетите на място, ще ви бъде дадена посетителска значка, съдържаща вашето име и името на вашето вътрешно лице за контакт. Освен това посетителите се регистрират на нашата рецепция и се записват в списък на посетителите. Баджът за посетители и записването на имената на посетителите в списъка на посетителите служат за защита на нашите права на собственик и целта да се определи, че само упълномощени лица присъстват в нашите помещения.

Данните се съхраняват за период от 6 месеца.

3.2 Правно основание

Ние обработваме вашите данни, когато ни посещавате въз основа на следните правни основания:

 • за изпълнение на законово задължение по чл. 6, ал. 1 лит. c GDPR; и
 • за защита на легитимните ни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1 лит. f GDPR. Нашият легитимен интерес се състои в упражняване на нашите права на собственост и определяне на присъствието само на упълномощени лица в нашите помещения.