Уведомление за защита на данните

В процеса по кандидатстване и за целите на подбора на персонал, ще поискаме да ни предоставите определени Ваши лични данни. Настоящата политика определя начините, по които ще обработваме тези данни и ще съблюдаваме всички законови изисквания, които са приложими по отношение на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД за да опазим Вашите лични данни.

Кой е администратор на Вашите лични данни?

Личните Ви данни се събират и обработват от „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, град София, ул. „Околовръстен път“ № 199А, вписано в ТРРЮЛНЦ под ЕИК: 203283623, който е и администратор на лични данни. При евентуално наемане на работа е възможно да предоставим Ваши лични данни на други дружества, които са част от група ФЬОНИКС, Германия.

Какви лични данни можем да събираме за Вас и защо?

За целите на подбора на персонал, ние обработваме Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви. Това могат да са Вашите имена, дата на раждане, снимка предоставена от Вас, данни за контакт, адрес, образование, професионален опит и допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка.

Ако е необходимо, можем да поискаме информация относно виза, паспорт или разрешителното Ви за работа, сертификати, дипломи, свидетелства за професионална квалификация, свидетелство за управление на МПС.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор за позицията, за която кандидатствате в съответствие с член 6, алинея 1, букви б); буква в) и буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗЛД/GDPR).

В случай че изискваме от Вас допълнителни лични данни, ще Ви информираме дали това е свързано с изпълнението на договора Ви или вследствие на законово задължение.

За какъв период от време съхраняваме личните Ви данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни в срок до 6 месеца след приключването на процедурата по подбор.

Какви са правата Ви по отношение на личните данни, които събираме?

Ø Достъп: Имате право да Ви бъде предоставен достъп до всички Ваши данни, съхранявани от група ФЬОНИКС, Германия, в рамките на 1 месец от искането Ви.
Ø Коригиране: Можете да поискате от нас да коригираме неверните лични данни.
Ø Заличаване: Можете да поискате да заличим личните Ви данни при определени обстоятелства, съгласно член 17 от ОРЗЛД.
Ø Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите всички дадени съгласия за обработване, с цел да предотвратите по-нататъшно обработване, в случай че не съществуват други основания, въз основа на които „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД може да обработва личните Ви данни.
Ограничение: Можете да поискате определени лични данни да бъдат маркирани като ограничени до уреждане на жалбите, както и да бъде ограничено обработването при определени други обстоятелства.
Ø Преносимост: Можете да поискате да изпратим личните Ви данни, които съхраняваме, на трето лице, по електронен път.
Ø Подаване на жалба: Можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е регулаторният орган, който отговаря за защитата на данни, във връзка с обработването, извършено от нас.