Връзки с партньори

Добре дошли в секцията за връзки с партньори на ФЬОНИКС Фарма.

Тук ще откриете представяне на фирми и организации, с които си партнираме в различни области на бизнеса. Ще можете да се запознаете накратко с дейността на всеки наш партньор, а за повече информация ще можете да посетите официалните сайтове на организациите.
Министерството на здравеопазването (МЗ) е държавна институция в България, която отговаря за постигането на по-добро здраве за гражданите чрез интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията и уврежданията сред населението на страната.
Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към министъра на здравеопазването, чиито компетентности, функции и дейности са разписани в три закона – Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закон за медицинските изделия (ЗМИ) и Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК). Цялостната дейност на агенцията по изпълнение на целите на тези три закона включва и дейности по изпълнение на цели от Национална здравна стратегия на МЗ и участие в дейностите, свързани с работата на Европейската агенция по лекарствата, Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване, на международни органи и организации, както и с изпълнението на международни договори, по които Република България е страна.
Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице, което се състои от Централно управление – със седалище в София, и районни структури във всеки от 28-те областни центрове на България. Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ – чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.
IQVIA е световен лидер в използването на данни, технологии и най-съвремаенни методи за анализ в услуга на клиентите, които развиват дейността си в областта на здравеопазването. Заедно с компаниите, които обслужват, те предоставят по-модерна, по-ефективна и по-ефикасна система на здравеопазване и предлагат революционни решения, които трансформират бизнеса и допринасят за подобряване на живота на пациентите.
Сдружение БАТЕЛ (Българска асоциация на търговците на едро с лекарства) се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на крайния потребител. Нашата мисия е осигуряването на справедливо и прозрачно снабдяване на лекарствени продукти и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.
Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е адресът, на който ще получите информация за германската икономика и нейните партньори в България. Нейната основна цел е да разкрива нови възможности за бизнес пред германски, български и международни клиенти и да отговоря на техните високи изисквания с богат набор от услуги. В ГБИТК членуват повече от 420 фирми, институции, организации и физически лица.
GIRP е организация на фармацевтичните търговци на едро в Европа. Тя представлява националните асоциации на над 600 дистрибутора на едро, обслужващи 31 европейски страни. Чрез своята дистрибуционна мрежа, членовете на GIRP разпространяват лекарства за над 100 милиарда евро годишно. В изпълнение на своята дейност те гарантират най-висок стандарт на обслужване и професионализъм. Членовете на GIRP са надеждни партньори на производителите, фармацевтите, медицинските организации и най-вече на пациентите, гарантирайки им безопасност и сигурност.
Банксервиз АД е акционерно дружество, собственост на Българска народна банка и търговските банки в страната. Мисията на Банксервиз АД е да изгражда, поддържа и развива съвременни инфраструктурни системи, продукти, услуги и технологии за банковата сфера, корпоративни структури, фирми и физически лица в съответствие със съвременните изисквания на пазара и предизвикателствата, произтичащи от пълноправното членство на България в Европейския съюз.