Верификация на лекарствените продукти в България

Групата PHOENIX е надежден доставчик на здравни услуги в 27 европейски страни. ФЬОНИКС Фарма, като част от групата PHOENIX, подкрепя лекарствената безопасност и активно се подготвя за влизането в сила на Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти (ДФЛП).

Директивата беше приета на 8 юни 2011г., за определяне на законодателната основа за предприемане мерки за защита на пациентите в Европейския съюз от фалшифицирани лекарства. Повишаването на мерките за безопасността на пациентите е тема от първостепенно значение за PHOENIX.

Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в Европа е мярка за безопасност на пациентите, като посредством тази система ще се предотвратява навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти във веригата на доставка и продажба.

ДФЛП изисква поставянето на защитни елементи, състоящи се от уникален идентификатор върху опаковката на определени лекарствени продукти за хуманна употреба, с цел да се позволи тяхното идентифициране и удостоверяване. Проверката на автентичността на продукта ще се извършва в момента, в който лекарственият продукт се доставя на обществеността; дистрибуторите на едро по цялата верига на доставки следва допълнително да проверяват продуктите въз основа на подход, основан на риска. Тези изисквания влизат в сила на 9 февруари 2019.

След приемането на Директивата през 2011 г., групата PHOENIX се зае сериозно с темата и е активно ангажирана с нея на национално и европейско ниво. PHOENIX ще изпълнява усърдно своята роля във веригата за доставки, за да осигури безопасността на пациентите.

Имплементацията на ДФЛП в групата PHOENIX е в ход.

PHOENIX ще бъде готов и ще отговаря на изискванията за ДФЛП до 9 февруари 2019 г. По този начин ще изпълним своята роля в повишаването безопасността във веригата за доставки на фармацевтични продукти и повишаването на безопасността на пациентите в момента на отпускане на лекарственото средство.