Управление на качеството

ФЬОНИКС Фарма е един от водещите дистрибутори на фармацевтични продукти (лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, санитарно-хигиенни и козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация) и компания, предлагаща дейности по преддистрибуция на стоки и логистика на проекти по клинични изпитвания.

Целта на компанията ни е да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравно обслужване, където и да се намираме.

В основата на тази цел стои внедрената и поддържана Система за управление на качеството (СУК), сертифицирана по изискванията на ISO 9001:2015 и включваща спазването на принципите и изискванията на Ръководството за Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба и на всички приложими за дейността законови изисквания.

Поели сме ангажимент за постоянно подобряване на Системата ни за управление на качеството и свързаните с нея процеси. Това се постига чрез прилагане на вътрешнофирмените ни процедури, водещо до постоянна оптимизация на процесите спрямо регулаторните изисквания и корпоративната визия.

Управление на качеството

Управление на качеството

Продиктувани от разбирането на организацията и нейният контекст и постигането на целите по качество, стратегическата насоченост на компанията е ориентирана към:
Удовлетвореност
Сътрудничество
Иновации
Работна среда
Удовлетвореност
shutterstock_1027563334

Непрекъснато да развиваме качеството на нашите услуги, овладявайки рисковете и възможностите, така че да се подобрява удовлетвореността на нашите клиенти;

Да идентифицираме, проучваме и отстраняваме всички възникнали разногласия с клиентите и да предприемаме мерки за предотвратяване на повторната им проява, чрез провеждането на планирани и контролирани промени;

Да се стремим да развиваме бизнеса на нашите партньори, като им предлагаме най-добрия асортимент за техните клиенти и им осигуряваме обучения и маркетингови платформи.
Сътрудничество
Иновации
Работна среда