Съответствие във ФЬОНИКС

Съответствие във ФЬОНИКС Фарма се отнася до правила и насоки, които имат за цел да гарантират, че дружеството и неговите служители спазват съществуващите условия и закони. Основният фокус на съответствието е върху създаването на лоялна конкуренция, както и върху предотвратяването и премахването на корупцията.

Съответствието е ключов елемент от корпоративната култура на групата ФЬОНИКС и произтича от нашите фундаментални корпоративни ценности. Отговорните и законосъобразни действия са от основно значение за успеха на нашето дружество. Наред със социалната отговорност, която носим като доставчик на здравни услуги, уважителното сътрудничество също е от решаващо значение за доверието във взаимоотношенията ни с нашите клиенти, бизнес партньори и заинтересовани страни.

Нашите политики представят в конкретни детайли убеждението на нашето дружество, че корупцията, антиконкурентното и неправомерното поведение нямат място в групата ФЬОНИКС или в нашите взаимоотношения с клиенти и бизнес партньори. Нарушения не се толерират. Провеждат се подходящи разследвания и при необходимост се налагат наказания.

Организацията по съответствие на групово ниво гарантира, че правилата се прилагат и следят в цялата група. Освен това местните мениджъри съответствие са отговорни за съответствието в отделните държави.

Система за подаване на сигнали за нередности

Групата ФЬОНИКС е разработила интернет-базирана платформа за подаване на съобщения. Независимо дали сте служител на ФЬОНИКС или трета страна, тя ви дава възможност да зададете въпроси или да подадете сигнал за предполагаеми нарушения на правилата за съответствие или действителни инциденти, анонимно. Платформата се управлява от външен доставчик на услуги. Поради това самоличността ви като инициатор на сигнал не може да бъде установена, освен ако изрично не се съгласите да предоставите тази информация.

Принципи на съответствието

Политика за спазване на санкциите и ембаргото

Политика срещу корупцията

Кодекс за поведение

Политика за съответствие с правилата на конкуренцията