С Националната аптечна карта борят недостига на аптеки

Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки, ще се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна карта. Това гласят промените в Закона за лекарствата в хуманната медицина, публикувани от МЗ за обществено обсъждане.

Националната аптечна карта ще се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който пък ще бъде председател на комисията. В състава на комисията влизат управителят на НЗОК, председателят на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, изпълнителният директор на ИАЛ, директорът на НЦОЗА, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Министерство на здравеопазването, трима представители на БФС и един представител на пациентските организации, който ще бъде избиран и освобождаван общо от всички представителни организации.

Националната аптечна карта ще съдържа областните аптечни карти; конкретните минимални потребности от аптеки за достъп на населението до лекарствени продукти и до видовете дейности по области, общини и населени места; разпределение на аптеките по брой на населението по области, общини и населени места; графично посочване на съществуващите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите и анализ на състоянието в областите, общините и населените места, изразен чрез броя на минимално необходимите магистър-фармацевти в областите, общините и населените места според броя на аптеките, минимално необходимите аптеки по видове дейности, недостига на аптеки по видове дейности.

Националната аптечна карта е нормативен административен акт и се утвърждава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Подлежи на цялостна актуализация на всеки три години, а частична актуализация ще се прави при необходимост.

Националната аптечна карта е задължителна при откриването на втори и следващи адреси на аптеки. Дейността на втория/следващия адрес включва всички дейности, извършвани от аптеките от най-малко един магистър-фармацевт или помощник-фармацевт, които работят по трудов договор в аптеката не по- малко от два дни седмично по 4 часа. На втория/следващия адрес на аптеката не могат да се приготвят и отпускат лекарствени продукти по магистрална рецептура. За вписване на втори/следващ адрес на дейност на аптека ИАЛ ще събира такса.

С Националната аптечна карта се идентифицират областите, общините и населените места с недостиг от аптеки и се извършва оценка на осигуреността на населението от аптеки, които осъществяват дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, приготвяне на лекарствени продукти, отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните, отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали.

Повече за промените в закона четете тук.

Източник: 20.08.2019, zdrave.net

Линк към новината тук
ФЬОНИКС Фарма не се ангажира с цитираните мнения и коментари!