Политика за защита на данни

Групата PHOENIX зачита сериозно защитата и сигурността на данните на своите служители, бизнес партньори и клиенти. Поради това PHOENIX създаде силни политики и процедури за защита на данните във всичките 27 европейски страни, в които оперира. Групата PHOENIX предприе мерки, за да отговори на изискванията на европейския Общ регламент за защита на данните (в страните от ЕС / ЕИП) и местните закони.

Групата PHOENIX назначи служители за защита на данните във всичките си 27 държави. Те отговарят за наблюдението на спазването на всички приложими разпоредби относно защитата на данните.

 

PHOENIX разработи специални модули за обучение за защита на данните за своите служители, за да повиши осведомеността по този важен въпрос, както и да гарантира, че всички служители са наясно с техните отговорности.

Често задавани въпроси свързани с докладването на инциденти свързани със сигурността на личните данни:

PHOENIX има задължението да уведоми Комисията за защита на личните данни в рамките на 72 часа след като е узнал за инцидента, поради което всички инциденти трябва да бъдат докладвани незабавно чрез онлайн платформата за докладване.
Всички инциденти с лични данни трябва да бъдат докладвани на екипа за защита на данните чрез онлайн платформата за докладване.
Инциденти свързани със сигурността на личните данни са всяко събитие, което е довело или би могло да доведе до случайна или умишлена загуба на лични данни (електронни или хартиени) или унищожаване на данни или до неоторизиран достъп до данни (например загуба или кражба на лаптоп или смартфон).
Екипът за защита на данните ще прегледа доклада за инцидента и ще се свърже с Вас за допълнителна информация или, ако е необходимо, ще ви помогне при действията, свързани с инцидента.
Групата PHOENIX създаде уеб базирана система за отчитане, която е създадена, за да позволи на служителите, бизнес партньорите, клиентите и трети страни чрез лесна система да отчитат инциденти или притеснения. Тези доклади се разглеждат сериозно и редовно, като се използват за подобряване на защитата на личните данни.

Можете да получите достъп до този инструмент за отчитане по всяко време чрез:
https://phoenixgroup.integrityplatform.org/index.php

Силвия Николова

Юрисконсулт и Длъжностно лице по защита на данните