PHOENIX се фокусира върху растеж и дигитализация

  • Рекордни стойности за 2018/19 за общ оперативен резултат (33 млрд. евро) и приходи (26 млрд. евро)
  • Подобрение на оперативния резултат (EBITDA)
  • Обезценка на репутацията в Обединеното кралство
  • Навлизане на Румънския пазар
  • Положителни перспективи за финансовата 2019/20 година

Манхайм, 23 май 2019 – През двадесет и петата година от създаването си групата PHOENIX реализира по-висок растеж от международните фармацевтични пазари за девети пореден път – въпреки неблагоприятните условия. През фискалната година 2018/19 (31/01/19) общият оперативен резултат на доставчика на здравни услуги с активно присъствие в 27 европейски държави се повиши до над 33 милиарда евро.
Тази ключова цифра, включваща приходи и обем на обработената стока, е от особено значение за фармацевтичната търговия на едро. С около 5% над предходната година, това е на най-високото ниво в историята на компанията. Приходите са нараснали с 3.6% в сравнение с предходната година до около 26 млрд. евро. Приходите се увеличиха на почти всички пазари.

Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна от 468,0 милиона евро до 471,1 милиона евро. Макар че компанията подобри оперативния си резултат, в сравнение с предходната година, въпреки многобройните еднократни ефекти, свързани с програмите за оптимизация, печалбата за периода спадна до -112,0 млн. евро. Това се дължи на загуби от обезценка на репутация от около 280 милиона евро. В Обединеното кралство намаляването в заплащането на аптеките от законодателите доведе до намаляване на бъдещите прогнози за приходите. В ход е всеобхватна програма за оптимизация с цел подобряване на ситуацията с доходите в Обединеното кралство в средносрочен план. В Балканските страни промените в пазарната среда доведоха до спад в средносрочните прогнози за приходите.

Групата PHOENIX укрепва собствения капитал
В същото време, собственият капитал се увеличи поради отчитането на капиталова вноска от около 335 милиона евро до над 2,8 милиарда евро. Квотата на собствения капитал се развива по-добре от прогнозираното, като нараства от 31.7% до 33.5%.

Разширяване на портфолиото на аптеките
За първи път консолидираните финансови отчети за 2018/19 включват компаниите в Румъния с около 2200 служители. „С придобиването на фармацевтичния търговец на едро Farmexim и националната аптечна верига Help Net групата PHOENIX се включи в нов и привлекателен пазар в Румъния.
Тези компании укрепват нашата позиция като интегриран доставчик на здравни услуги ”, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE. В Сърбия повече от 600 служители се присъединиха към компанията след придобиването на аптечна верига. Общият брой на служителите се увеличи от 34 000 на 37 000 души.

„С повече от 2500 аптеки ние сме водещи в континентална Европа и можем да предложим на нашите клиенти в целия регион атрактивни услуги и професионални съвети“, заяви Виндхолц. Общият брой на аптеките се е увеличил с над 400 в сравнение с предходната година. Те са главен компонент в стратегията на ФЬОНИКС. ”Нашият подход се основава на трите аспекта на ‚дълбочината, широчината и дигитализацията‘, което означава, че се стремим да се позиционираме по-задълбочено, с повече аптеки, и по-широко, с повече услуги, в 27 държави, докато едновременно с това ставаме все по-дигитализирани”, обясни Виндхолц. По този начин компанията възнамерява да се доближи още повече до крайните си клиенти.

Инвестиции в цяла Европа
През финансовата 2018/19 година, групата PHOENIX инвестира около 176 млн. евро в разширяването и модернизацията на аптечната си мрежа и дистрибуционни центрове, в технологиите за автоматизация и в логистичните услуги за фармацевтичната индустрия. С проекта ONE, компанията изгражда най-големия дистрибуционен и логистичен център на групата в датския град Кьоге на стойност над 70 милиона евро. Модерният високостелажен склад ще предлага около 60 000 палетоместа.

PHOENIX предоставя дигитални отговори
През лятото на 2019 г. ще бъде пусната в експлоатация новата дигитална единица PXG Health Tech, която в момента се изгражда. Целта е да се предложат дигитални решения на клиентите в цяла Европа. ФЬОНИКС също си сътрудничи със стартиращи фирми. В Обединеното кралство се стартира пилотен проект в областта на телемедицината. Онлайн консултациите позволяват на пациентите да получат консултация от лекари – напр. за ваксинации за пътуване, които след това се правят в аптеки Rowlands. В Германия ФЬОНИКС стартира приложението „deine Apotheke“ („твоята аптека“), за да предостави на всички аптеки в Германия пакет от цифрови услуги, предназначени да поддържат продажбите. Приложението се състои от два компонента, позволяващи на крайните клиенти да сканират рецептите бързо и лесно, както и предварително да поръчват лекарства или други здравни продукти директно от тяхната аптека. Чрез сътрудничеството с PAYBACK, ФЬОНИКС предоставя и изключителен достъп до най-популярната програма за лоялност в Германия.

Положителни перспективи за финансовата 2019/20 година
„Ние сме в добра позиция да продължим успешно да се развиваме в бъдеще и да разширяваме пазарните си позиции в Европа“, подчертава изпълнителният директор Оливър Виндхолц при представянето на годишните резултати. „Нашата прогноза за финансовата 2019/20 година отново предвижда растеж над нивото на европейските фармацевтични пазари. Очакваме увеличение на приходите и печалбите ни благодарение на органичния растеж, свързан с придобиването, както и подобрената ефективност ”, заключи Виндхолц.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

2017/18 в млн. евро 2018/19 в млн. евро
Общо оперативно представяне (1) 31,526.2 33,045.1
Приходи от продажби 24,909.8 25,812.2
Общ доход (2) 2,667.9 2,781.2
EBITDA 468.0 471.1
Печалба преди данъци 264.2 -30.8
Печалба / загуба за периода 186.7 -112.0
Собствен капитал 2,646.6 2,806.6
Квота на собствения капитал (в%) 31.7 33.5
Нетен дълг 1,783.0 1,432.6
Служители 33,944 37,140

(Дата на баланса 31/01/2019)

1 Общо оперативно представяне = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

Годишен отчет на PHOENIX Group 2018-19 година.