Първо полугодие 2019/20: групата PHOENIX увеличава своите приходи

  • Значителен ръст на печалбата в сравнение със същия период на предходната година
  • PHOENIX сключи сделка за закупуването на 20 аптеки в Холандия с Thio Pharma Pharmacies
  • Прогнозите за 2019/20 г. остават положителни

Манхайм, 24 септември 2019 г. – Продължаващото разширяване на бизнеса донесе повече приходи и печалба за групата PHOENIX през първото полугодие на 2019/20 (от февруари до юли 2019). Доставчикът на здравни услуги с дейност в 27 държави в цяла Европа постигна увеличение на приходите с 6,1% (31 юли 2019 г.) до 13,3 милиарда евро. Ръстът се дължи по-специално на региона на Източна Европа и придобиването на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim и националната аптечна верига Help Net през юли 2018 г. „Освен увеличените приходи, групата PHOENIX също отбеляза печеливш растеж“, заяви Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE. EBITDA (печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) нарасна със 7,3 на сто до 224,6 милиона евро. Печалбата след данъци нарасна с 16,7% през първото полугодие до 96,6 милиона евро. Общата оперативна ефективност, особено релевантна цифра за търговията на едро, също се увеличи с 5,3% до 16,9 милиарда евро. Тази ключов показател включва приходи и такса за услуги.

Положителни перспективи за цялата 2019/20 година
За цялата финансова година 2019/20 (31 януари 2020 г.) групата PHOENIX очаква по-нататъшно подобрение на позицията си на европейските пазари, благодарение на органичния растеж и целевите придобивания. Компанията предвижда приход над нивото на растеж на европейските фармацевтични пазари, с увеличения на почти всички пазари, на които е активна. По отношение на EBITDA, групата PHOENIX очаква нивото 2019/20 да надвиши това на предходната 2018/19 година.

PHOENIX засилва дейността си с холандските аптеки Thio Pharma
През юли 2019 г. групата PHOENIX подписа споразумение за закупуване на 20 аптеки с Thio Pharma Pharmacies в Холандия. Компанията вече оперира над 300 собствени аптеки BENU в страната. Предстои одобрението на съответните антимонополни органи за закупуване на аптечната верига Thio с около 300 служители. С придобиването на Thio Pharma Pharmacies групата PHOENIX засилва позицията си на най-добър интегриран доставчик на здравни грижи в Холандия и в цяла Европа. „Разширеното портфолио от аптеки е в съответствие с нашите
три стратегически аспекта на „дълбочина, широчина и дигитализация“, което означава, че групата PHOENIX се стреми да се позиционира по-дълбоко, с повече аптеки, по-широко, с повече услуги и устойчиво, с цифрови предложения в 27 страни,“ обясни главният изпълнителен директор Виндхолц. Той продължи: „В средносрочен план ще прехвърлим аптеките на корпоративната ни марка BENU, което ще ни сближи още повече с нашите клиенти и крайните потребители в Холандия.“

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE, сравнени със същия период от миналата година

1-во шестмесечие 2018/19 в мил. евро 1-во шестмесечие 2019/20 в мил. евро (1)
Общо оперативен резултат (2) 16,081.9 16,941.6
Приходи от продажби 12,565.1 13,325.4
Общ доход (3) 1,336.9 1,435.4
EBITDA 209.3 224.6
EBIT 141.3 154.2
Печалба от периода 82.8 96.6
Собствен капитал (4) 2,681.1 2,859.9
Квота на собствения капитал (в %) (4) 30.8 33.0
Нетен дълг (4) 2,072.6 1,877.2

(Дата на баланса 31/07/2019)

1 Без прилагане на новия IFRS 16
2 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
3 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
4 Към отчетните дати 31/07/2018 и 31/07/2019.

Доклад за първото полугодие 2019/20