1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тези Общи условия за доставка на ФЬОНИКС Фарма ЕООД /наричани по-долу за краткост “Общи условия”/ уреждат взаимоотношенията между ФЬОНИКС Фарма ЕООД от една страна и всички купувачи от друга. Купувачът се съгласява и приема тези Общи условия с подаване на поръчка за доставка на стоки към ФЬОНИКС Фарма ЕООД чрез системата за онлайн заявки, чрез аптечния софтуер или чрез дилърите на ФЬОНИКС Фарма ЕООД.

1.2. ФЬОНИКС Фарма ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, като всяка промяна влиза в сила веднага след поместването ѝ в сайта www.phoenixpharma.bg. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ФЬОНИКС Фарма ЕООД и купувач, възникнали преди поместване на информация за промените в сайта.

  1. ПОРЪЧКИ
  2. Купувачите поръчват стоки като за целта използват програма Аптека Експерт 2, програма Аптека Експерт 2 Централ, интернет адрес: https://b2b.phoenixpharma.bg/или се обадят на телефонен номер: 0700 444 44 (*на цената на един градски разговор).

III. ЦЕНИ

  1. Единичната цена на стоките се определя съгласно действащия към момента на поръчката ценоразпис на ФЬОНИКС Фарма ЕООД и е с дължим ДДС.
  2. ДОСТАВКА

4.1. ФЬОНИКС Фарма ЕООД доставя стоките в срок до 24 /двадесет и четири/ часа от получаване на конкретната поръчка на посочен от купувача адрес.

4.2. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при купувача, съгласно данъчна фактура или приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.

4.3. Предаването на стоките се осъществява в обекта по точка 4.1 в присъствието на представители на ФЬОНИКС Фарма ЕООД и купувача. При предаването на стоките се подписва от двете страни данъчна фактура или приемно–предавателен протокол, удостоверяващи, че стоките са получени.

4.4. За доставка на някои стоки купувачът следва да притежава съответното разрешение, удостоверение и/или лицензия, издадени от компетентните органи съгласно действащото българско законодателство, като купувачът е длъжен да предостави на ФЬОНИКС Фарма ЕООД заверено от купувача с гриф “вярно с оригинала” копие от съответното разрешение, удостоверение и/или лицензия преди подаване на поръчка за доставка на съответната стока.

  1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  2. Плащането се извършва в брой в момента на доставката (при спазване ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията в брой) или авансово по банков път.
  3. ГАРАНЦИИ
  4. Качеството на стоките отговаря на техническите стандарти на производителя.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Рекламации за явни дефекти се приемат до 24 /двадесет и четири/ часа от датата на доставка на стоката.

7.2. Рекламации за скрити дефекти се приемат в срока на годност на стоката.

7.3. Рекламации и оплаквания се подават на телефонен номер: 0700 444 44 (*на цената на един градски разговор).

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Процесът по обработване на личните данни на купувачите се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.