КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ?
 

Европейската комисия определя корпоративната социална отговорност (КСО) като:

“отговорността на предприятията за тяхното въздействие върху обществото.” […]

Според определението на Световната банка:

„КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието“. КСО се разглежда като дейност, която не е еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономическият растеж, развитието на обществото и защитата на околната среда.

ФЬОНИКС Фарма осъзнава своята корпоративна социална отговорност, като част от водещия европейски фармацевтичен търговец PHOENIX group.

ФЬОНИКС Фарма България през последните две години взема активно участие в репортите на групата.

КСО репортът на PHOENIX group е основан на изискванията на Глобалната инициатива по отчетност, версия GRI G4.0

РЕПОРТИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ
 
Групата PHOENIX публикува своите доклади за устойчивост на годишна база. Докладите включват ключовите показатели за изпълнение (KPI’s) от всички дъщерни дружества и техните местни филиали. В доклада са изложени конкретни показатели, които са от значение за фармацевтичната дистрибуция. Чрез използването на примери, докладът показва как групата PHOENIX поддържа положителни промени и по какъв начин е избегнато или намалено отрицателното въздействие.