Групата PHOENIX регистрира увеличение на печалбата

  • Рекордни цифри в статистиките за 2017/18 с общ оперативен резултат в размер на 31,5 милиарда евро и приходи от 24,9 млрд. евро
  • Навлизане на пазара в Румъния
  • Повече от 2 200 собствени аптеки в цяла Европа
  • Очаквано положително развитие на приходите във фискалната 2018/19 година

Манхайм, 24 май 2018 – Групата PHOENIX приключи една успешна година със значителен ръст в приходите и крайния финансов резултат.

През финансовата 2017/18 година (31/01/18) печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA), отбеляза ръст от 9.0% до 468.0 млн. евро. Това положително
развитие се дължи главно на консолидацията на Mediq Apotheken Nederland B.V., едно от най-големите придобивания в историята на компанията, както и на предприетите мерки за подобряване на ефективността.

Доставчикът на здравни услуги, който оперира в цяла Европа, отбеляза увеличение на оперативния резултат с 4.3% до 31.5 млрд. евро – рекордно ниво в историята на компанията. Тази цифра включва приходи и обем на обработената стока. Приходите на групата PHOENIX възлизат на 24,9 милиарда евро с увеличение от 1,9% за периода на сравнение. От гледна точка на европейските пазари, приходите за 2017/18 нарастват в три четвърти от страните на групата в сравнение с предходната година. „За осем години постигнахме по-силен растеж от пазара, забележително постижение в нашата индустрия „, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

Придобиванията подчертават водещата позиция на групата PHOENIX
При представянето на финансовите резултати в Манхайм, Оливър Виндхолц, отново коментира с увереност текущата година: „За 2018/19 очакваме възобновяване на ръста на приходите, въпреки трудностите на пазара“.

Придобиването на аптечната верига „Goodwill Apoteka“ в Сърбия, което се състоя след
края на финансовата година, допринесе за този растеж. С добавянето на тези аптеки,
PHOENIX като лидер на пазара на търговия на дребно в Сърбия, вече управлява над 300 местни аптеки.
С навлизането си на румънския пазар, PHOENIX разширява своята водеща позиция в Европа. През април 2018, доставчикът на здравни услуги подписа договор за покупка на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. Придобиването подлежи на одобрение от антитръстовите органи.

Мащабна инвестиционна програма
PHOENIX инвестира в големи проекти в търговията на едно, по-специално в Норвегия, Дания и Германия, което води до подобряване ефективността в складовата логистика на компанията и повишаване на производителността.

През изминалата година компанията инвестира общо 207.4 млн. евро както в машини и съоръжения, така и в нематериални активи. В Гота бе открит нов дистрибуционен и логистичен център, който обслужва аптеки от цялата централна част на Германия. В Норвегия компанията напълно автоматизира своите логистични процеси. Пускането в експлоатация на огромен логистичен център в Коге, Дания, е планирано за есента на 2018 г.

В областта на търговията на дребно броят собствени аптеки (BENU, Apotek 1 и Rowlands Pharmacy) нарасна на повече от 2 200. С придобиването през 2017 г. на DeclaCare, холандския доставчик на услуги за съвременна грижа за рани, групата разшири позицията си на интегриран доставчик на здравни услуги в Холандия. Тук PHOENIX вече обслужва пациентите си по образцов начин, съчетаващ здравните услуги от логистиката, търговия на едро и собствени аптеки.

Солидни основи за положителното развитие на компанията и в бъдеще
„За компании като PHOENIX дигитализацията е едновременно предизвикателство и възможност. Имайки това предвид, ние предприехме редица важни стъпки през фискалната 2017/18 година „, каза Оливър Виндхолц. През изминалата година PHOENIX придоби научно-изследователската и консултантска фирма Medaffcon във Финландия и въведе отдел „Бизнес иновации“, фокусиран върху развитието на нови бизнес области и дигитални решения, насочени към крайните потребители.

Групата PHOENIX има стабилна финансова структура, която да осигури бъдещия й растеж. Собственият капитал е нараснал от 2,64 млрд. евро до 2,65 млрд. евро, което се дължи главно на резултатите от групата. Квотата на собствения капитал се е увеличила от 30.5 % през предходната година до 31.7% през 2017/18.

„Като семеен бизнес със стабилна акционерна структура вземаме независими решения, винаги следвайки дългосрочната ни стратегия за увеличаване на печалбата чрез органичен растеж на приходите и целеви придобивания“, коментира Виндхолц. През изминалата фискална година тази позиция бе укрепена отново с основаването на новата компания-чадър PHOENIX Pharma SE.

Ключови показатели на групата PHOENIX

2016/17 в млн. евро 2017/18 в млн. евро
Общо оперативно представяне (1) 30,232.8 31,526.2
Приходи от продажби 24,436.7 24,909.8
Общ доход (2) 2,567.6 2,667.9
EBITDA 429.3 468.0
Коригирана печалба след данъци 106.5 136.2
Собствен капитал 2,772.8 2,779.1
Квота на собствения капитал (в%) 33.4 32.5
Нетен дълг 1,864.2 1,826.2
Служители 34,145 33,944

(Дата на баланса 31.01.2018)

(1) Общо оперативно представяне = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

(2) Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи