Групата PHOENIX расте по-силно от пазара

Групата PHOENIX расте по-силно от пазара

  • Рекордни резултати за 2016/17 с общ оперативен резултат от 30,2 милиарда евро и приходи от 24,4 милиарда евро
  • Повече от 2 000 собствени аптеки в цяла Европа
  • Най-голямата европейска мрежа за сътрудничество за независими аптеки
  • Стартиране на нова марка продукти LIVSANE в цяла Европа
  • Планиран ръст на приходите на почти всички пазари, както и увеличение на EBITDА за финансовата година 2017/18

Манхайм, 23 май 2017 г. – Групата PHOENIX току-що приключи една успешна бизнес година. През финансовата 2016/17 (01.02.2016 – 31.01.17) общият оперативен резултат на паневропейския фармацевтичен търговец нараснаха с 6,1% до рекордните 30,2 милиарда евро. Приходите на групата се увеличиха с 5,1% до 24,4 млрд. Евро. По този начин ръстът е повече от два пъти по-висок от този на общия европейски пазар (+2,3%). Това се дължи основно на увеличението на приходите, идващо от придобивания като Mediq в Холандия – едно от най-големите придобивания в историята на компанията. Като цяло, приходите на групата PHOENIX нараснаха в цяла Европа, където компанията успя да разшири пазарната си позиция в повечето от 26-те си страни.

Оливер Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX, представи резултатите в Манхайм с увереност в текущата година : „За 2017/18 отново очакваме ръстът на приходите да е по-висок от този на европейските фармацевтични пазари, както и увеличение на приходите в почти всички пазари въпреки предизвикателна пазарна среда.“ EBITDA също се очаква да нарасне значително и да надхвърли стойността за тази година. През изминалата година печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) и преди еднократни ефекти се понижи до 472,3 млн. Евро. Това се дължеше основно на засиления натиск върху маржовете в Германия и на регулаторните мерки във Великобритания, на които PHOENIX реагира с мерки за оптимизация и повишаване на продуктивността. През последната финансова година приносът към резултата на придобитата компания Mediq се характеризира с еднократни ефекти, свързани с разходите по придобиване и интегриране. Печалбата след данъци за периода възлиза на 142,8 млн. евро.

Основни проекти за растеж през 2016/17г.

„Като семеен бизнес ние вземаме независими решения и се стремим към дългосрочна стратегия с цел увеличаване на печалбата чрез органичен ръст на приходите и подходящи придобивания“, обясни Виндхолц. Фармацевтичните продажби на едро и собствените аптеки допринасят еднакво за растежа през изминалата година. В областта на продажбите на едро PHOENIX инвестира в големи проекти в Норвегия, Дания и Германия, за да подобри ефективността на складовата логистика. Чрез откриването на трети логистичен хъб в Белград след Варшава и Прага, групата разшири обхвата на услугите си за регионално развиващите се пазари в Централна и Източна Европа. Тези услуги са насочени към фармацевтичната индустрия и са част от марката за услуги „All-in-One“. Същевременно компанията създаде най-голямата мрежа от програми за сътрудничество в областта на фармацията в Европа, PHOENIX Pharmacy Partnership, която има за цел да засили индивидуалните аптеки на местно ниво.

В аптечния бизнес PHOENIX увеличи броя на своите аптеки от 1 773 на 2 059 с марките Apotek 1, BENU и Rowlands Pharmacy. BENU е постигнала национално покритие със своите приблизително 500 аптеки в резултат на придобиването на Mediq в Холандия. Това бе последвано от добавяне на най-голямата частна верига Apoteka Lijek PZU и фармацевтичния търговец на едро Farmegra d.o.o в Черна гора. „Ние постоянно се стремим да бъдем най-добрия интегриран доставчик на здравни услуги – където и да се намираме“, казва Виндхолц. PHOENIX съчетава здравни услуги като логистика, търговия на едро и собствени аптеки.

Този експанзивен курс е очевиден и в развитието на броя на служителите. Общият брой в Европа през последната година се е увеличил с 14,8% до 34 145, в частност като следствие от придобиванията.

Солидна основа за продължаващо положително развитие

За да осигури бъдещия си растеж, групата PHOENIX разчита на стабилна финансова структура и добър достъп до капиталовия пазар. Собственият капитал нарасна от 2,73 млрд. евро до 2,85 млрд. евро, което се дължи главно на резултатите от групата. Към датата на счетоводния баланс квотата на собствения капитал възлиза на 33,1% въпреки няколкото придобивания. Финансовият резултат се подобри от -57,5 млн. евро до -48,8 млн. евро поради по-ниските разходи за лихви. Нетният дълг възлезе на 1,38 млрд. евро в резултат на придобиването на Mediq.

„Ние възнамеряваме да продължим нашия печеливш ръст, дори ако натискът върху бюджетите за здравеопазване в държавите продължава и изискванията към дистрибуция на фармацевтични продукти се увеличават“, казва Виндхолц. Главният изпълнителен директор на PHOENIX вярва, че компанията е по-широко позиционирана от по-голямата част от конкуренцията. PHOENIX възнамерява да стимулира интеграцията на придобитите компании и да продължи интегрираното разширяване в търговията на едро, на дребно и при фармацевтичните услуги.

През юли 2017 г. компанията в Манхайм ще пусне своята европейска марка продукти LIVSANE. Тези продукти, които се предлагат изключително в аптеките, допълват продуктовата гама в категории като лекарства без рецепта (OTC), диагностични инструменти, грижа за тялото и бебето, женска хигиена и хранителни добавки.

В същото време компанията работи върху иновативни решения: „Ние възнамеряваме да се възползваме от възможностите, предлагани от дигитализацията, и активно да работим за развитието на нови бизнес идеи и услуги“, продължава Виндхолц в перспективата си за финансовата година 2017/18, добавяйки, че основите за положително дългосрочно развитие на бизнеса са поставени. Като цяло Виндхолц вярва, че „PHOENIX се движи в правилната посока.“

2015/16 в млн. евро 2016/17 в млн. евро
Общо оперативно представяне 1 28,484.6 30,232.8
Приходи от продажби 23,247.4 24,436.7
Общ доход 2 2,416.6 2,567.2
EBITDA 495,4 417,8
EBITDA, преди еднократни ефекти 497,2 472,3
EBIT 376,4 291,4
Коригирана печалба преди данъци 4 335,3 289,8
Собствен капитал 2,726.5 2,849.8
Квота на собствения капитал (в%) 35.1 33.1
Нетен дълг 1,121.6 1,377.5
Служители 29,745 34,145

(Дата на баланса 31.01.2017)

1 Общо оперативно представяне = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Корекции за еднократни ефекти: ефекти от валутния курс, разходи за придобиване на Mediq и данъчни одити за предходни години

4 Коригирани загуби от обезценка на репутация, промени в пенсионните схеми от 2015/16, разходи за придобиване на Mediq и данъчни одити за предходни години

Допълнителна информация за групата PHOENIX | www.phoenixgroup.eu

Групата PHOENIX със седалище в Манхайм е водещ фармацевтичен търговец в Европа. Активна в 26 държави, компанията предлага уникално географско покритие в цяла Европа, като има жизненоважен принос за цялостното здравеопазване с около 34 000 служители. Визията на групата PHOENIX е да бъде най-добре интегрираният доставчик на здравни услуги на пазарите, на които оперира.

PHOENIX се възприема като връзката между производителя и пациента. Фармацевтичните производители, аптеки, лекари, болници, здравноосигурителни фондове и пациенти в цяла Европа могат да се възползват от нашите услуги. Във фармацевтичната търговия на едро, групата PHOENIX работи със 152 дистрибуторски центъра в 26 държави и снабдява аптеки и лечебни заведения с лекарства и други здравни продукти. Многобройни други продукти и услуги за клиентите на аптеки завършват портфолиото – от подкрепа с консултации на пациентите към съвременни системи за управление на продуктите до програмите за фармацевтично сътрудничество. С над 12 000 аптеки, PHOENIX Pharmacy Partnership е марката на нашата европейска мрежа от 12 програми за сътрудничество и партньорство с аптеките в 15 страни. Pharma Services предоставя услуги по цялата верига на доставки за фармацевтичната индустрия. Групата PHOENIX вече оперира в над 2 000 свои собствени аптеки в 13 европейски страни, като по този начин има задълбочени познания за аптечния бизнес. Повече от 17 000 служители в нашите аптеки имат около 136 милиона контакта с клиенти всяка година. Те реализират около 300 милиона опаковки лекарства към пациентите и ги съветват по въпроси, свързани с фармацевтичните продукти и общото здраве.
(Последна актуализация: 31.01.2017)