Групата PHOENIX отчита успешно първо полугодие на 2018/19

  • Общият оперативен резултат се е увеличил с 4,8 %
  • Общият приход се е повишил в сравнение със същия период на предходната година
  • Навлизане на румънския пазар след приключване на придобиването

Манхайм, 21 септември 2018 г. – Групата PHOENIX продължи растежа си през първата половина на годината. През първите шест месеца на фискалната година 2018/19 (февруари до юли 2018 г.) общите оперативни резултати нараснаха с 4,8 % до 16,1 млрд. евро. Тази цифра обхваща както приходите от продажби, така и стойността на обработената стока срещу такси за обслужване. Коригиран с ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 5,7 %. Приходите на паневропейския доставчик на здравни услуги са се увеличили с 267.9 млн. евро (2,2 %) до 12,6 млрд. евро. Изключвайки ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 2,8 %. По-специално, това развитие е свързано с увеличаване на приходите в Източна Европа и Германия.

Общият приход е нараснал с 29,9 млн. евро до 1,3 млрд. евро в сравнение с първите шест месеца на предходната година. На стойност от 209,3 млн. евро печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) спадна малко по-малко от същия период на предходната година. Това се дължи на извънредните разходи, свързани с програмите за оптимизация. Компанията има стабилна финансова структура за устойчив растеж. Собственият капитал се увеличи от 2,56 млрд. евро за същия период на предходната година до 2,68 млрд. евро, а квотата на собствения капитал нарасна от 29,6 % на 30,8 %.

Навлизане на румънския пазар и положителна перспектива
През юли 2018, доставчикът на здравни услуги успешно завърши придобиването на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. През април 2018 групата PHOENIX подписа споразумението за покупка. “С навлизането ни в Румъния, ние отваряме един изцяло нов пазар на здравни услуги и разширяваме водещата си позиция в Европа“, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, на представянето на шестмесечните резултати в Манхайм, Германия. “Вследствие на целенасочените придобивания като тези в Румъния и благодарение на органичния растеж, за цялата фискална 2018/19 година очакваме приходите ни да нарастват с по-висок процент от Европейските фармацевтични пазари. Следователно очакваме по-големи приходи в сравнение с предходната година в почти всички национални пазари, в които участваме,” каза Виндхолц.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

  1-во шестмесечие на 2017/18 в мил. евро 1-во шестмесечие на 2018/19 в мил. евро
Общо оперативен резултат (1) 15,338.3 16,081.9
Приходи от продажби 12,297.2 12,565.1
Общ доход (2) 1,307.0 1,336.9
EBITDA 219.5 209.3
EBIT 153.1 141.3
Собствен капитал (3) 2,555.5 2,681.1
Квота на собствения капитал (в %) (3) 29.6 30.8
Нетен дълг (3) 1,889.7 2,072.6

(Дата на баланса 31/07/2018)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Към отчетните дати 31/07/2017 и 31/07/2018.