Групата PHOENIX отчита стабилен ръст

  • Общите оперативни резултати се увеличиха с 4,3% през първите три тримесечия
  • Съотношението на собствения капитал нарасна до 30.9
  • Завърши придобиването на Farmexim и Help Net в Румъния

Манхайм, 18 декември 2018 г. – Групата PHOENIX постигна по-нататъшен растеж през първите девет месеца на фискалната година 2018/19 (февруари до октомври 2018 г.). Общият оперативен резултат се увеличи с 4,3% в сравнение със същия период на предходната година до 24,4 млрд. Евро. Тази цифра обхваща както приходите от продажби, така и стойността на обработената стока срещу такси за обслужване. Коригиран с ефекта на промяна във валутните курсове, това съответства на ръст от 5.2%. Доставчикът на здравни услуги увеличи приходите си в Европа с 555.8 млн. Евро (+3.0%) до 19.1 млрд. Евро. Изключвайки ефекта на промяна във валутните курсове, ръстът на приходите възлезе на 3,6%. По-специално, това развитие е свързано с увеличаване на печалбата в Източна Европа и Германия.

След първите три тримесечия общият приход на групата PHOENIX възлезе на 2,0 млрд. Евро, като се увеличи с 69,2 млн. Евро в сравнение със същия период на предходната година. На стойност 323.6 млн. Евро печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) спадна малко от същия период на предходната година. Това се дължи на неповтарящи се ефекти, свързани с програмите за оптимизация. Собственият капитал нарасна от 2.58 млрд. Евро за същия период на предходната година до 2.72 млрд. Евро, а квотата на собствения капитал нарасна от 30.1% на 30.9%.

„За финансовата година 2018/19 очакваме ръстът на приходите да надхвърли този на европейските фармацевтични пазари. С нашата ясна стратегия за органичен растеж и целенасочени придобивания ние продължаваме да разширяваме пазарната си позиция в Европа „, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, при представянето на тримесечните данни в Манхайм, Германия.

През третото тримесечие на 2018/19 г. доставчикът на здравни услуги завърши придобиването на румънския фармацевтичен търговец Farmexim SA и на цялата фармацевтична верига Help Net Farma SA. PHOENIX се споразумя за ексклузивно партньорство с PAYBACK за германския аптечен пазар, което ще даде на всички немски аптеки достъп до членство в най-голямата програма за лоялност в Германия. Основният фокус е дигиталните услуги за аптеките и крайните потребители. PHOENIX планира да свърже ползите от PAYBACK с приложението на PHOENIX „deine Apotheke“ („твоята аптека“) през лятото на 2019 г., с което компанията ще се доближи още повече до крайните клиенти.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

1-во шестмесечие на 2017/18 в мил. евро 1-во шестмесечие на 2018/19 в мил. евро
Общо оперативен резултат (1) 15,338.3 16,081.9
Приходи от продажби 12,297.2 12,565.1
Общ доход (2) 1,307.0 1,336.9
EBITDA 219.5 209.3
EBIT 153.1 141.3
Собствен капитал (3) 2,555.5 2,681.1
Квота на собствения капитал (в %) (3) 29.6 30.8
Нетен дълг (3) 1,889.7 2,072.6

(Дата на баланса 31/07/2018)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Към отчетните дати 31/07/2017 и 31/07/2018.

Тримесечен отчет на PHOENIX Group от февруари до октомври 2018 година.