Групата ФЬОНИКС затвърди пазарната си позиция през третото тримесечие на годината

  • Ръст на приходите и печалбата за периода
  • Успешни мерки за рефинансиране на капиталовия пазар
  • Устойчива положителна перспектива за фискалната 2020/21 година

Манхайм, 17 декември 2020 – Групата ФЬОНИКС продължи да увеличава приходите и печалбата за периода от първите три тримесечия на 2020/21 (от февруари до октомври 2020) в сравнение с предходната година, като приходите нарастват с 4,4% или 0,9 млрд. до 21,0 млрд. (коригирано с ефектите на промяна на валутните курсове: 6,2%). Печалбата за периода е нараснала с 21,4% до 166,5 милиона евро. Оперативните резултати на групата ФЬОНИКС са се увеличили с 3,8% в сравнение с предходната година до 26,7 млрд. евро. Коригирано с ефектите на промяна на валутните курсове, това съответства на покачване от 5,3 на сто. Този ключов показател, който е от значение за фармацевтичната търговия на едро, включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане. В периода от февруари до октомври 2020 печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) показа ръст от 9,9% до 475,0 милиона евро. Собственият капитал остава стабилен на ниво от 2,9 млрд. евро.

Защита на здравеопазването

„Ние продължихме да развиваме успешно своя бизнес през първите девет месеца на финансовата година, въпреки пандемията от коронавирус. Това е благодарение на отдадеността на 39 000 ангажирани служители в търговията на едро и дребно, чрез които групата ФЬОНИКС успява да изпълни отговорната си роля в Европейската здравна система,“ подчерта Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, при представяне на тримесечните резултати.

Мерки за рефинансиране

През Август 2020 ФЬОНИКС успешно пусна допълнителна облигация на капиталовия пазар. Петгодишната облигация с обем от 400 милиона евро и лихвен процент от 2,375% е ключов елемент от дългосрочната стратегия за финансиране. Записи на заповед в размер на 200 милиона евро допълни мерките за рефинансиране на компанията през октомври 2020.

Положителна перспектива

За финансовата 2020/21 година групата ФЬОНИКС очаква да засили пазарната си позиция чрез органичен растеж и придобивания. Доставчикът на здравни услуги очаква леко увеличение на приходите над ръста на европейските фармацевтични пазари. За печалбата преди данъци, компанията прогнозира ниво над това от предходната година.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

1во – 3то тримесечие 2019/20 в млн. евро 1во – 3то тримесечие 2020/21 в млн. евро
Общо оперативен резултат 1 25,696.6 26,667.2
Приходи от продажби 20,106.4 20,981.7
Общ доход 2 2,156.4 2,252.3
EBITDA 432.3 475.0
Печалба преди данъци 189.2 223.8
Печалба за периода 137.2 166.5
Собствен капитал 2,906.2 2,875.1
Квота на собствения капитал (в %) 30.3 29.3
Нетен дълг 3 2,567.1 2,415.2

(Дата на баланса 31.10.2020)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Дати на отчитане 31/10/2019 и 31/10/2020

Тримесечен доклад 03/2020