Групата ФЬОНИКС постига ръст през първото тримесечие

  • Общите оперативни резултати и приходите значително се увеличават
  • Печалбата за периода надвишава показателя за предходната година
  • Положителни перспективи за фискалната 2020/21 година

През първото тримесечие на фискалната 2020/21 година (30.04.2020) групата ФЬОНИКС разшири водещата си позиция във фармацевтичната търговия на едро и дребно. „По-специално по време на пандемията от коронавирус, ние доказахме важния си принос като доставчик на здравни грижи в Европа и осигурихме надеждното снабдяване с лекарства на милиони хора,“ каза по време на презентацията си за представяне на тримесечните резултати Свен Зайдел, изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

Нарастване на приходите и печалбата

Пандемията от коронавирус доведе до увеличено търсене на лекарства и здравни продукти, особено през март 2020 г. През първите три месеца на фискалната година компанията подобри своите ключови финансови показатели. От февруари до април 2020 г. групата ФЬОНИКС отбеляза ръст в общия оперативен резултат до 9,2 милиарда евро. Този ключов показател, който е от значение за фармацевтичната търговия на едро и включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане, нарасна с 10,9% в сравнение със същия период на предходната година. Коригирано с ефектите на промяна от валутните курсове, това увеличение е общо 12,0 на сто. При дейности в 27 европейски държави приходите на компанията нараснаха с 10,5 на сто, в сравнение с предходната година, до 7,2 милиарда евро (коригирано с ефектите на промяна на валутните курсове, увеличение с 11,5%).

Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна с 27,8 милиона евро до 168,9 милиона евро през първото тримесечие. Това съответства на увеличение от 19,7%. Печалбата за периода нараства с 32,1% спрямо сравнителния период и възлиза на 58,8 милиона евро. Собственият капитал нарасна с 1,6 милиона евро в сравнение с 31 януари 2020 г. до 2,8 милиарда евро.

Продължават положителните перспективи за фискалната 2020/21 година

За фискалната 2020/21 групата ФЬОНИКС очаква да подобри още пазарната си позиция в Европа. Компанията очаква увеличение на приходите малко над растежа на европейските фармацевтични пазари. За печалбата преди данъци през фискалната 2020/21, ФЬОНИКС прогнозира ниво над това на предходната година. Компанията очаква леко повишение на квотата на собствения капитал.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

1во тримесечие 2019/20 в млн. евро 1во тримесечие 2020/21 в млн. евро
Общо оперативен резултат 1 8,319.4 9,224.9
Приходи от продажби 6,558.1 7,244.2
Общ доход 2 708.0 772.9
EBITDA 141.1 168.9
Печалба преди данъци 61.0 82.6
Печалба за периода 44.5 58.8
Собствен капитал 2,844.2 2,834.0
Квота на собствения капитал (в %) 30.4 29.2
Нетен дълг 3 2,567.3 2,420.2

 

Дата на баланса 30/04/2020

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Дати на отчитане 30/04/2019 и 30/04/2020

Тримесечен отчет от февруари до април 2020