Групата ФЬОНИКС показва своята отговорност по отношение на здравеопазването в Европа

  • Пазарното лидерство в търговията с фармацевтични продукти на едро се разшири
  • Общите оперативни резултати (34,5 милиарда евро; + 4,5%) и приходите (27,3 милиарда евро; + 5,9%) се увеличават
  • Ръст в Германия и особено в Източна Европа
  • Положителни перспективи за фискалната 2020/21 година

Манхайм, 18 май 2020 г. – През изминалата фискална 2019/20 година (31 януари 2020 г.) групата ФЬОНИКС разшири водещата си позиция като европейски фармацевтичен търговец на едро и собственик на аптеки. Компанията също така очаква ръст на приходите и резултатите от текущата фискална 2020/21 година. Доставчикът на здравни услуги успя да изпълни ролята си на основен стълб на здравеопазването по време на пандемията от коронавирус. „Дори при много трудни обстоятелства ние успяхме да гарантираме надеждно и бързо снабдяване по всяко време на милиони хора в Европа с лекарства.“, подчерта Свен Зайдел, изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

Групата ФЬОНИКС увеличава общия оперативен резултат и приходите

Групата ФЬОНИКС, която е активна в 27 европейски страни, подобри ключовите си финансови данни през изминалата фискална година. Общият оперативен резултат нарасна до над 34,5 милиарда евро. Този ключов показател, който е от значение за фармацевтичната търговия на едро и включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане, нарасна с 4,5% в сравнение с предходната година. Приходите са нараснали с 5,9 на сто до 27,3 милиарда евро. Регионът на Източна Европа даде особено голям принос за ръста на приходите.

Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) намаля леко до 469,8 млн. евро (без прилагане на МСФО 16 – стандарт, регулиращ третирането на лизинговите отношения). Това се дължеше по-специално на непредвидени разходи. През фискалната 2019/20 г. компанията отбеляза намаляване на клиентите в Обединеното кралство, Румъния и Германия. В Обединеното кралство това се дължи на намаляване на възнагражденията в аптеките от Националната здравна каса (NHS). В Германия и Румъния беше резултат от нарастваща нужда от оборотни средства. Към датата на отчитане на 31 януари 2020 г. квотата на собствения капитал е 32,5% (без прилагане на МСФО 16).Печалбата за периода се раззвива положително до 44,4 млн. евро (без МСФО 16). Броят на служителите в Европа нараства с 5% до над 39 000, главно в резултат на придобивания в Холандия, Румъния, Сърбия и Чехия.

Позицията в Германия допълнително се засили

Германският пазар е много важен за ФЬОНИКС, тъй като той представлява 33,7% от общите приходи. Компанията се развива успешно с увеличение на приходите от 3,6 на сто до 9,2 милиарда евро, което се равнява на ръст от 317,6 милиона евро в сравнение с предходната година. ФЬОНИКС концепцията omnichannel – „deine Apotheke” (твоята аптека), която е достъпна за общност от аптеки в Германия, ги подкрепя с увеличаване на дигитализацията. С услуги като приложението за смартфони „deine Apotheke“, най-голямата германска програма за лоялност PAYBACK и първото женско списание в немски аптеки, ФЬОНИКС позволява на аптеките да се дигитализират и в същото време, да останат аптеки, каквито са. Привличането на нови крайни клиенти и запазването на съществуващите е в центъра на дигиталната концепция в аптеката.

Положителни перспективи за фискалната 2020-21 година

За 2020-21 година компанията очаква увеличение на приходите малко над нивото на растеж на европейските фармацевтични пазари и ръст на приходите на почти всички пазари, на които присъства. За печалба преди данъци групата ФЬОНИКС очаква ниво над това от предходната година. Лек ръст се очаква и в квотата на собствения капитал. „Положително настроени сме за текущата фискална година. Ще продължим да подкрепяме непрекъснатия успешен растеж на компанията и да насърчаваме стабилното здравеопазване в Европа.“, завърши Зайдел.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

2018/19 в млн. евро 2019/20 в млн. евро
Общо оперативен резултат 2 33,045.1 34,517.9
Приходи от продажби 25,812.2 27,326.9
Общ доход 3 2,781.2 2,945.2
EBITDA 471.1 469.8
EBIT −30.8 122.6
Печалба за периода 125.0 44.4
Собствен капитал 2,806.6 2,838.6
Квота на собствения капитал (в %) 33.5 32.5
Нетен дълг 1,432.6 1,533.2
Служители 37,140 39,013

Дата на баланса 31/01/2020

1 2019/20 без прилагане на МСФО 16
2 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
3 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

Годишен отчет 2019/20