Групата ФЬОНИКС поддържа курса на растеж през първото тримесечие

  • Общият оперативен резултат и приходите отново се увеличиха
  • EBITDA преди значителни еднократни ефекти надвишават показателите от предходната година
  • Нетният дълг продължава да намалява

Манхайм, 24 юни 2021 – Групата ФЬОНИКС продължи своя курс на растеж през първото тримесечие (30.04.2021) на фискалната 2021/22 година. Приходите на пан-европейския доставчик на здравни услуги нараснаха с 69,0 милиона евро (1,0%), в сравнение с предходната година до 7,3 милиарда евро. През първото тримесечие общият оперативен резултат нарасна с 84.2 милиона евро до 9.3 милиарда евро, в сравнение със същия период предходната година, който беше повлиян от COVID-19 пандемията. Този ключов показател, който е от значение за фармацевтичната търговия на едро, включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане.

“След предизвикателната фискална 2020/21 година, през която се изправихме пред пандемията от COVID-19, ние успяхме да продължим нашия растеж през първото тримесечие на 2021/22 година. Увеличението на приходите и печалбите показва, че групата ФЬОНИКС върви по стабилен курс и към нова солидна фискална година.” подчерта Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

EBITDA, коригирана след еднократни ефекти, надвишава показателите от предходната година
През първите три месеца от фискалната година, EBITDA, коригирана след еднократни ефекти, нарасна с 9.2 милиона евро до 167.2 милиона евро. Това съответства на увеличение с 5.8%. EBITDA намалява от 168.9 милиона евро до 134.5 милиона евро. Имаше два значителни еднократни ефекта: През първото тримесечие на предходната година еднократните приходи във връзка с COVID-19 в Обединеното кралство доведоха до увеличено финансиране на аптеките от 10.9 милиона евро от Националната здравна служба (NHS). През първото тримесечие на фискалната 2021/22 година разходите, свързани с измерването на стоковия запас, възлизат на -32.7 милиона евро.

Положителна финансова позиция
Към отчетната дата 30 април собственият капитал на компанията се е увеличил от 2.8 милиарда евро през същото тримесечие на предходната година до 3.0 милиарда евро. Към 30 април 2021 г. коефициентът на собствения капитал възлиза на 29,7% (30 април 2020 г.: 29,2%). Нетният дълг е намален в сравнение със същото тримесечие на предходната година със 155 милиона евро до 2.3 милиарда евро.

Прогноза за растеж
За фискалната 2021/22, групата ФЬОНИКС очаква ръст на приходите малко над нивото на ръста на европейските фармацевтични пазари. Печалбата преди данъци се очаква да бъде малко над нивото, наблюдавано през 2020/21. Съотношението на собствения капитал също се очаква леко да се увеличи.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

1во тримесечие 2020/21
в млн. евро
1во тримесечие 2021/22
в млн. евро
Общ оперативен резултат1 9,224.9 9,309.1
Приходи от продажби 7,224.2 7,313.2
Общ доход2 772.9 751.9
EBITDA (преди значителни еднократни ефекти) 158.0 167.2
EBITDA 168.9 134.5
Печалба след данъци (преди значителни еднократни ефекти) 50.0 60.0
Печалба след данъци 58.8 36.1
Собствен капитал3 2,834.0 2,998.5
Квота на собствения капитал (в %)3 29.2 29.7
Нетен дълг3 2,420.2 2,265.3


(Дата на баланса 30.04.2021)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Дати на отчитане 30/04/2020 и 30/04/2021

Свързани линкове към публикацията

Тримесечен отчет