Групата ФЬОНИКС отчита стабилен ръст за първата половина на годината

  • Продължаващо повишаване на оперативните резултати и приходите
  • Печалбата за периода надвишава показателя за предходната година
  • Положителните перспективи продължават за фискалната 2020/21 година

Манхайм, 24 септември 2020 – Групата ФЬОНИКС постигна ръст през първите шест месеца от фискалната 2020/21 (31 юли 2020). Водещият доставчик на здравни услуги във фармацевтичната търговия на едро и дребно подобри ключовите си финансови показатели. Това се дължи на повишеното търсене на здравни продукти поради пандемията от коронавирус, особено през първото тримесечие. „Доказахме ключовата си роля в здравната система в Европа през тези предизвикателни времена. Отдадеността на нашите служители в дистрибуционните центрове и собствените аптеки в цяла Европа направиха това възможно.“, каза Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, при представянето на резултатите за първото шестмесечие.

Ръст в приходите и печалбата

От февруари до юли 2020 Групата ФЬОНИКС увеличи оперативните си резултати до 17,8 милиарда евро, което представлява ръст от 4,9% в сравнение със същия период предходната година. Този ключов показател за фармацевтичната търговия на едро и дребно, включва приходите и обема на обработената стока срещу заплащане. Коригирано с ефектите на промяна от валутните курсове, увеличението достига до 5,8%. Приходите нараснаха до 14 милиарда евро, което е ръст от 4,9%, в сравнение с предходната година (коригирано с ефектите на промяна от валутните курсове, увеличение от 5,8%). Компанията, която оперира в 27 европейски държави, отчете увеличение с 34,3 милиона евро печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) до 323,6 милиона евро. Това съответства на ръст от 11,8%. Печалбата през периода на първото полугодие се е увеличила с 20 милиона евро или 21,6 на сто до 113 милиона евро в сравнение с периода на миналата година. Собственият капитал нарасна до 2,9 милиарда евро към тазгодишната отчетна дата, което е увеличение с 18,5 милиона евро, сравнено с 31 юли 2019 . Съотношението на собствения капитал показва увеличение от 30,3% на 30,6%.

Прогнозите остават положителини за фискалната година

Групата ФЬОНИКС очаква да разшири пазарната си позиция в Европа през цялата 2020/21.. Компанията прогнозира ръст на приходите малко над този на фармацевтичните пазари в Европа. ФЬОНИКС очаква по-висока печалба преди данъци в сравнение с предходната година и леко увеличение на квотата за собствения капитал за 2020/21.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

Първа половина на 2019/20 в млн. евро Първа половина на 2020/21 в млн. евро
Общо оперативен резултат 1 16,939.4 17,761.9
Приходи от продажби 13,323.2 13,972.5
Общ доход 2 1,433.6 1,506.4
EBITDA 289.3 323.6
Печалба преди данъци 127.4 157.8
Печалба за периода 93.0 113.0
Собствен капитал 3 2,857.3 2,875.8
Квота на собствения капитал (в %) 30.3 30.6
Нетен дълг 3 2,650.6 2,391.5

 

Дата на баланса 31/07/2020

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Дати на отчитане 31/07/2019 и 31/07/2020