Групата ФЬОНИКС отчита солиден растеж през финансовата 2021/21 година

  • Групата ФЬОНИКС демонстрира ролята си на гръбнак на здравеопазването по време на пандемия
  • Увеличение на приходите (28,2 млрд. евро) и EBITDA (653,4 млн. евро)
  • Разширяване на позицията във фармацевтичната търговия на едро и дребно
  • Продължаващ растеж в Германия, най-големия пазар
  • Фокус върху дигитализацията

Манхайм, 27 май 2021 – През предизвикателната финансова 2020-21 (31.01.2021) година, доминирана от пандемията Covid-19, групата ФЬОНИКС затвърди водещата си позиция на европейския пазар във фармацевтичната търговия на едро и дребно. Компанията увеличи приходите си с 3,2 %, в сравнение с предходната година до 28,2 млрд. евро. Общите оперативни резултати, които са ключов показател, от значение за фармацевтичната търговия на едро и дребно и включващ приходите и обема на обработената стока срещу заплащане, са се увеличили с 4,0% до 35,9 млрд. евро през този период. Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) нарасна от 603,6 млн. до 653,4 млн. евро. Това съответства на увеличение от 8.3%.

Успешна финансова година, благодарение на служителите

Свен Зайдел, Изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, заяви: „Въпреки силните колебания в търсенето през изминалата финансова година, постигнахме увеличение на приходите и резултатите си. Работейки заедно с аптеките, успяхме да отговорим надеждно на пиковете в търсенето, дори по време на пандемията.“ Той добави: „Благодарение на ангажираността и всеотдайността на нашите служители в търговията на едро и дребно, ние успешно поддържахме доставките към клиентите в силно засегнатите региони, дори по време на най-предизвикателните периоди на пандемията. По този начин групата ФЬОНИКС подчерта своята роля на гръбнак на здравеопазването в Европа.“ През финансовата 2020/21 година повече от 39 000 служители на ФЬОНИКС в цяла Европа изиграха своята роля в осигуряването на надеждни доставки на лекарства и здравни продукти.

Растеж в цяла Европа – допълнително засилена позиция в Германия

Пан-европейският доставчик на здравни услуги ФЬОНИКС Груп отчита ръст в сравнение с предходната година на около три-четвърти от националните си пазари през финансовата 2020/21 година. Отчитайки 34.4% дял от общите приходи на групата (предходната година: 33,7%), германският пазар допринесе значително за това положително развитие на бизнеса. В сравнение със същия период на предходната година приходите в Германия са се увеличили с 5,3% или 491,9 млн. евро до 9, 7 млрд. евро общо.

Фокус върху дигитализацията

Групата ФЬОНИКС използва нарастващата дигитализация на системите на здравеопазване, което беше допълнително ускорено от пандемията COVID-19, за да придвижи напред своите многоканални услуги за крайни потребители и пациенти в цяла Европа. За тази цел компанията внедри специфични за пазарите цифрови услуги в много страни и разшири активностите си в посока електронна търговия. В Германия, например, ФЬОНИКС стартира “gesund.de”, първата централна здравна платформа в страната.

Положителна перспектива за финансовата 2021/22 година

За настоящата финансова 2021/22 година компанията очаква увеличение на приходите малко над ръста на европейските фармацевтични пазари. Ръст на приходите се очаква на почти всички пазари, на които присъства ФЬОНИКС. Печалбата преди данъци се очаква да остане на нивото от предходната година.

Ключови показатели на PHOENIX Pharma SE в сравнение със същия период на предходната година

2019/20

в млн. евро

2020/21

в млн. евро

Общо оперативен резултат 1 34,513.8 35,902.0
Приходи от продажби 27,322.8 28,209.1
Общ доход 2 2,941.9 3,052.7
EBITDA 603.6 653.4
Печалба сле д данъци (преди обезценка на репутационния ресурс) 164.9 234.7
Собствен капитал 3 2,832.4 2,959.7
Квота на собствения капитал (в %) 29.9 28.6
Нетен дълг 3 2,294.9 2,006.9
Служители 39,013 39,532

(Дата на баланса 31.01.2021)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Дати на отчитане 31/01/2020 и 31/01/2021

Годишен доклад 2020/21