Управление на качеството

ФЬОНИКС Фарма ЕООД е един от водещите дистрибутори на фармацевтични продукти (лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, санитарно-хигиенни и козметични продукти, продукти за дезинфекция, дезинсекция и дератизация) и компания, предлагаща дейности по преддистрибуция на стоки и логистика на проекти по клинични изпитвания.

Целта на компанията ни е да бъдем най-добрият интегриран доставчик на здравно обслужване, където и да се намираме.

В основата на тази цел стои внедрената и поддържана Система за управление на качеството (СУК), сертифицирана по изискванията на ISO 9001:2015 и включваща спазването на принципите и изискванията на Ръководството за Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба и на всички приложими за дейността законови изисквания.

Поели сме ангажимент за постоянно подобряване на Системата ни за управление на качеството и свързаните с нея процеси. Това се постига чрез прилагане на вътрешнофирмените ни процедури, водещо до постоянна оптимизация на процесите спрямо регулаторните изисквания и корпоративната визия.

Продиктувани от разбирането на организацията и нейният контекст и постигането на целите по качество, стратегическата насоченост на компанията е ориентирана към:
Удовлетвореност на клиента:
 • Непрекъснато да развиваме качеството на нашите услуги, овладявайки рисковете и възможностите, така че да се подобрява удовлетвореността на нашите клиенти;

 • Да идентифицираме, проучваме и отстраняваме всички възникнали разногласия с клиентите и да предприемаме мерки за предотвратяване на повторната им проява, чрез провеждането на планирани и контролирани промени;

 • Да се стремим да развиваме бизнеса на нашите партньори, като им предлагаме най-добрия асортимент за техните клиенти и им осигуряваме обучения и маркетингови платформи.
Сътрудничество със заинтересованите страни:
 • Да изградим дългосрочни устойчиви партньорства, като подобрим очакванията и бизнес сътрудничеството ни със всички заинтересовани страни- доставчици, клиенти, партньори, местни и държавни власти, компанията-майка, браншови организации и др., с цел ефикасно управление на използваните ресурси;

 • Да се придържаме към силен кодекс за поведение с етична работна среда, сигурност на данните и грижа за околната среда;

 • Да развиваме нашия бизнес по прозрачен начин и в съответствие с приложимите изисквания на националното законодателство и международните стандарти.
Иновации:
 • Да прилагаме иновативни решения при ефикасното и ефективно поддържане на внедрената процесно- и риск-ориентирана СУК, подобрявайки ефективността на СУК, чрез допълването ѝ с нови стандартизирани методи за управление на процесите в организацията с осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса;
 • Да продължим използването на водещи за индустрията стандарти за качество в нашите складове, транспортни средства и системи за управление;
 • Да прилагаме иновативни решения при разработване и внедряване на софтуерно оборудване, което да даде възможност на нашите клиенти да подобрят своите бизнес резултати.
Работна среда – мотивация и развитие:
 • Да осигуряваме работна среда на доверие, уважение и лоялност между служителите;
 • Да осигуряваме обучения и насърчаваме нашите служители да развиват техните знания, умения и професионална кариера;
 • Да създадем условия за ангажираност на всички наши служители, с реализиране на политиката и целите по качество на компанията, като им осигурим необходимите ресурси и насърчим личния им принос в тяхното изпълнение.