3-то тримесечие 2017: PHOENIX постига ръст на приходите и печалбата

  • Първите 3 тримесечия генерират значително увеличение на приходите
  • Създаден е нов дистрибуционен и логистичен център в Германия
  • Аптечна верига Goodwill, придобита в Сърбия

Манхайм, 21 декември 2017 г. – Групата PHOENIX продължи да се развива положително през първите девет месеца на финансовата година 2017/18 (февруари до октомври 2017 г.). Общият оперативен резултат, нарасна с 4.7% в сравнение със същия период на предходната година до 23.4 милиарда евро. Коригирано с ефекта на промяна във валутните курсове, увеличението възлиза на 5.1%. Приходите на групата са нараснали с 2,6% (коригирано с ефекта на промяна във валутните курсове: 3%) до 18,5 милиарда евро. Доставчикът на здравни услуги регистрира увеличение на приходите на пазарите и по-специално в Северна и Западна Европа.

През първите 3 тримесечия компанията увеличи общия си доход с около 5,1 на сто до над 1,9 млрд. евро. Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) нараства ясно през първите девет месеца с 27.7 млн. евро до 322.3 млн. евро – увеличение от 9.4%. Печалбата след данъци също нарасна значително с 27.9% до 136.2 млн. евро (сравнителен период: 106.5 млн. евро). „Първите три тримесечия на фискалната година 2017/18 подчертават добрата пазарна позиция на групата PHOENIX като водещ доставчик на здравни услуги в Европа“, обобщава Оливър Винднхолц, главен изпълнителен директор на групата PHOENIX.

Финансовият резултат се подобри до -31.6 млн. евро, в сравнение с € -33.3 млн. евро за периода на сравнение. Към 31 октомври 2017 г. собственият капитал е малко над стойността за предходната година, възлизащ на 2,78 млрд. евро. Квотата на собствения капитал възлиза на 32,5%.

Нов дистрибуционен център в Германия; разширяване в Сърбия

През октомври 2017 г. PHOENIX откри нов дистрибуционен и логистичен център в Гота, Германия. Обхващащ повече от 10 000 квадратни метра, той доставя до аптеки в Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхалт. „Благодарение на най-съвременната ни сграда в Гота, сега сме в състояние да предложим на нашите клиенти лекарства още по-бързо и надеждно. По този начин ние се стремим да засилим позицията на местните индивидуални аптеки „, каза Виндхолц.

През ноември 2017 г. PHOENIX обяви придобиването на сръбската аптечна верига Goodwill Apoteka. След придобиването на собственика на Goodwill, Inter Pharma d.o.o., PHOENIX придоби 138 аптеки с повече от 500 служители. Сделката е предмет на одобрение от сръбските органи по защита на конкуренцията. В резултат на придобиването над 300 сръбски аптеки ще работят под марката BENU на групата PHOENIX. „Това значително укрепва водещата ни позиция на сръбския аптечен пазар“, продължи Виндхолц.

Положителна прогноза за финансовата година 2017/18

За 2017/18 като цяло компанията се стреми да разшири пазарната си позиция в Европа. „В резултат на нашия органичен растеж и след целенасочени придобивания очакваме групата PHOENIX да постигне ясно увеличение на приходите и резултата“, обясни изпълнителният директор Оливър Виндхолц за представянето на тримесечните данни.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

1 до 3 тримесечие 2016/17 в мил. евро 1 до 3 тримесечие 2017/18 в мил. евро
Общ оперативен резултат (1) 22,345.7 23,398.7
Приходи от продажби 18,034.6 18,496.5
Общ доход (2) 1,866.0 1,960.4
EBITDA 294.6 322.3
EBIT 204.2 223.7
Коригирана печалба след данъци 106.5 136.2
Собствен капитал (3) 2,772.8 2,779.1
Квота на собствения капитал (в%) (3) 33.4 32.5
Нетен дълг (3) 1,864.2 1,826.2

(Дата на баланса 31.10.2017)

1 Общ оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

² Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи

3 Към отчетните дати 31.10.2016 г. и 31.10.2017 г.