Групата PHOENIX регистрира увеличение на печалбата

  • Рекордни цифри в статистиките за 2017/18 с общ оперативен резултат в размер на 31,5 милиарда евро и приходи от 24,9 млрд. евро
  • Навлизане на пазара в Румъния
  • Повече от 2 200 собствени аптеки в цяла Европа
  • Очаквано положително развитие на приходите във фискалната 2018/19 година

Манхайм, 24 май 2018 – Групата PHOENIX приключи една успешна година със значителен ръст в приходите и крайния финансов резултат.

През финансовата 2017/18 година (31/01/18) печалбата преди лихви, данъци, обезценки и  амортизации (EBITDA), отбеляза ръст от 9.0% до 468.0 млн. евро. Това положително
развитие се дължи главно на консолидацията на Mediq Apotheken Nederland B.V., едно от най-големите придобивания в историята на компанията, както и на предприетите мерки за подобряване на ефективността.

Доставчикът на здравни услуги, който оперира в цяла Европа, отбеляза увеличение на оперативния резултат с 4.3% до 31.5 млрд. евро – рекордно ниво в историята на компанията. Тази цифра включва приходи и обем на обработената стока. Приходите на групата PHOENIX възлизат на 24,9 милиарда евро с увеличение от 1,9% за периода на сравнение. От гледна точка на европейските пазари, приходите за 2017/18 нарастват в три четвърти от страните на групата в сравнение с предходната година. „За осем години постигнахме по-силен  растеж от пазара, забележително постижение в нашата индустрия „, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE.

Придобиванията подчертават водещата позиция на групата PHOENIX
При представянето на финансовите резултати в Манхайм, Оливър Виндхолц, отново коментира с увереност текущата година: „За 2018/19 очакваме възобновяване на ръста на приходите, въпреки трудностите на пазара“.

Придобиването на аптечната верига „Goodwill Apoteka“ в Сърбия, което се състоя след
края на финансовата година, допринесе за този растеж. С добавянето на тези аптеки,
PHOENIX като лидер на пазара на търговия на дребно в Сърбия, вече управлява над 300 местни аптеки.
С навлизането си на румънския пазар, PHOENIX разширява своята водеща позиция в Европа. През април 2018, доставчикът на здравни услуги подписа договор за покупка на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. Придобиването подлежи на одобрение от антитръстовите органи.

Мащабна инвестиционна програма
PHOENIX инвестира в големи проекти в търговията на едно, по-специално в Норвегия, Дания и Германия, което води до подобряване ефективността в складовата логистика на компанията и повишаване на производителността.

През изминалата година компанията инвестира общо 207.4 млн. евро както в машини и съоръжения, така и в нематериални активи. В Гота бе открит нов дистрибуционен и логистичен център, който обслужва аптеки от цялата централна част на Германия. В Норвегия компанията напълно автоматизира своите логистични процеси. Пускането в експлоатация на огромен логистичен център в Коге, Дания, е планирано за есента на 2018 г.

В областта на търговията на дребно броят собствени аптеки (BENU, Apotek 1 и Rowlands Pharmacy) нарасна на повече от 2 200. С придобиването през 2017 г. на DeclaCare, холандския доставчик на услуги за съвременна грижа за рани, групата разшири позицията си на интегриран доставчик на здравни услуги в Холандия. Тук PHOENIX вече обслужва пациентите си по образцов начин, съчетаващ здравните услуги от логистиката, търговия на едро и собствени аптеки.

Солидни основи за положителното развитие на компанията и в бъдеще
„За компании като PHOENIX дигитализацията е едновременно предизвикателство и възможност. Имайки това предвид, ние предприехме редица важни стъпки през фискалната 2017/18 година „, каза Оливър Виндхолц. През изминалата година PHOENIX придоби научно-изследователската и консултантска фирма Medaffcon във Финландия и въведе отдел „Бизнес иновации“, фокусиран върху развитието на нови бизнес области и дигитални решения, насочени към крайните потребители.

Групата PHOENIX има стабилна финансова структура, която да осигури бъдещия й растеж. Собственият капитал е нараснал от 2,64 млрд. евро до 2,65 млрд. евро, което се дължи главно на резултатите от групата. Квотата на собствения капитал се е увеличила от 30.5 % през предходната година до 31.7% през 2017/18.

„Като семеен бизнес със стабилна акционерна структура вземаме независими решения, винаги следвайки дългосрочната ни стратегия за увеличаване на печалбата чрез органичен растеж на приходите и целеви придобивания“, коментира Виндхолц. През изминалата фискална година тази позиция бе укрепена отново с основаването на новата компания-чадър PHOENIX Pharma SE.

Ключови показатели на групата PHOENIX

2016/17 в млн. евро2017/18 в млн. евро
Общо оперативно представяне (1)30,232.831,526.2
Приходи от продажби24,436.724,909.8
Общ доход (2)2,567.62,667.9
EBITDA429.3468.0
Коригирана печалба след данъци106.5136.2
Собствен капитал2,772.82,779.1
Квота на собствения капитал (в%)33.432.5
Нетен дълг1,864.21,826.2
Служители34,14533,944

(Дата на баланса 31.01.2018)

(1) Общо оперативно представяне = приход + обем на обработена стока срещу заплащане

(2) Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи