Групата PHOENIX отчита успешно първо полугодие на 2018/19

  • Общият оперативен резултат се е увеличил с 4,8 %
  • Общият приход се е повишил в сравнение със същия период на предходната година
  • Навлизане на румънския пазар след приключване на придобиването

Манхайм, 21 септември 2018 г. – Групата PHOENIX продължи растежа си през първата половина на годината. През първите шест месеца на фискалната година 2018/19 (февруари до юли 2018 г.) общите оперативни резултати нараснаха с 4,8 % до 16,1 млрд. евро. Тази цифра обхваща както приходите от продажби, така и стойността на обработената стока срещу такси за обслужване. Коригиран с ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 5,7 %. Приходите на паневропейския доставчик на здравни услуги са се увеличили с 267.9 млн. евро (2,2 %) до 12,6 млрд. евро. Изключвайки ефекта на промяна във валутните курсове, този ръст възлиза на 2,8 %. По-специално, това развитие е свързано с увеличаване на приходите в Източна Европа и Германия.

Общият приход е нараснал с 29,9 млн. евро до 1,3 млрд. евро в сравнение с първите шест месеца на предходната година. На стойност от 209,3 млн. евро печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA) спадна малко по-малко от същия период на предходната година. Това се дължи на извънредните разходи, свързани с програмите за оптимизация. Компанията има стабилна финансова структура за устойчив растеж. Собственият капитал се увеличи от 2,56 млрд. евро за същия период на предходната година до 2,68 млрд. евро, а квотата на собствения капитал нарасна от 29,6 % на 30,8 %.

Навлизане на румънския пазар и положителна перспектива
През юли 2018, доставчикът на здравни услуги успешно завърши придобиването на румънския фармацевтичен търговец на едро Farmexim S.A. и националната аптечна верига Help Net Farma S.A. През април 2018 групата PHOENIX подписа споразумението за покупка. “С навлизането ни в Румъния, ние отваряме един изцяло нов пазар на здравни услуги и разширяваме водещата си позиция в Европа“, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, на представянето на шестмесечните резултати в Манхайм, Германия. “Вследствие на целенасочените придобивания като тези в Румъния и благодарение на органичния растеж, за цялата фискална 2018/19 година очакваме приходите ни да нарастват с по-висок процент от Европейските фармацевтични пазари. Следователно очакваме по-големи приходи в сравнение с предходната година в почти всички национални пазари, в които участваме,” каза Виндхолц.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

 1-во шестмесечие на 2017/18 в мил. евро1-во  шестмесечие  на 2018/19 в мил. евро
Общо оперативен резултат (1)15,338.316,081.9
Приходи от продажби12,297.212,565.1
Общ доход (2)1,307.01,336.9
EBITDA 219.5209.3
EBIT 153.1141.3
Собствен капитал (3)2,555.52,681.1
Квота на собствения капитал (в %) (3)29.630.8
Нетен дълг (3)1,889.72,072.6

(Дата на баланса 31/07/2018)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Към отчетните дати 31/07/2017 и 31/07/2018.