Групата PHOENIX отчита стабилен ръст

  • Общите оперативни резултати се увеличиха с 4,3% през първите три тримесечия
  • Съотношението на собствения капитал нарасна до 30.9
  • Завърши придобиването на Farmexim и Help Net в Румъния

Манхайм, 18 декември 2018 г. – Групата PHOENIX постигна по-нататъшен растеж през първите девет месеца на фискалната година 2018/19 (февруари до октомври 2018 г.). Общият оперативен резултат се увеличи с 4,3% в сравнение със същия период на предходната година до 24,4 млрд. Евро. Тази цифра обхваща както приходите от продажби, така и стойността на обработената стока срещу такси за обслужване. Коригиран с ефекта на промяна във валутните курсове, това съответства на ръст от 5.2%. Доставчикът на здравни услуги увеличи приходите си в Европа с 555.8 млн. Евро (+3.0%) до 19.1 млрд. Евро. Изключвайки ефекта на промяна във валутните курсове, ръстът на приходите възлезе на 3,6%. По-специално, това развитие е свързано с увеличаване на печалбата в Източна Европа и Германия.

След първите три тримесечия общият приход на групата PHOENIX възлезе на 2,0 млрд. Евро, като се увеличи с 69,2 млн. Евро в сравнение със същия период на предходната година. На стойност 323.6 млн. Евро печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация (EBITDA)  спадна малко от същия период на предходната година. Това се дължи на неповтарящи се ефекти, свързани с програмите за оптимизация. Собственият капитал нарасна от 2.58 млрд. Евро за същия период на предходната година до 2.72 млрд. Евро, а квотата на собствения капитал нарасна от 30.1% на 30.9%.

„За финансовата година 2018/19 очакваме ръстът на приходите да надхвърли този на европейските фармацевтични пазари. С нашата ясна стратегия за органичен растеж и целенасочени придобивания ние продължаваме да разширяваме пазарната си позиция в Европа „, каза Оливър Виндхолц, главен изпълнителен директор на PHOENIX Pharma SE, при представянето на тримесечните данни в Манхайм, Германия.

През третото тримесечие на 2018/19 г. доставчикът на здравни услуги завърши придобиването на румънския фармацевтичен търговец Farmexim SA и на цялата фармацевтична верига Help Net Farma SA. PHOENIX се споразумя за ексклузивно партньорство с PAYBACK за германския аптечен пазар, което ще даде на всички немски аптеки достъп до членство в най-голямата програма за лоялност в Германия. Основният фокус е дигиталните услуги за аптеките и крайните потребители. PHOENIX планира да свърже ползите от PAYBACK с приложението на  PHOENIX „deine Apotheke“ („твоята аптека“) през лятото на 2019 г., с което компанията ще се доближи още повече до крайните клиенти.

Ключови показатели на групата PHOENIX, сравнени със същия период от миналата година

 1-во шестмесечие на 2017/18 в мил. евро1-во  шестмесечие  на 2018/19 в мил. евро
Общо оперативен резултат (1)15,338.316,081.9
Приходи от продажби12,297.212,565.1
Общ доход (2)1,307.01,336.9
EBITDA 219.5209.3
EBIT 153.1141.3
Собствен капитал (3)2,555.52,681.1
Квота на собствения капитал (в %) (3)29.630.8
Нетен дълг (3)1,889.72,072.6

(Дата на баланса 31/07/2018)

1 Общо оперативен резултат = приход + обем на обработена стока срещу заплащане
2 Общ доход = брутен доход + други оперативни приходи
3 Към отчетните дати 31/07/2017 и 31/07/2018.

Тримесечен отчет на PHOENIX Group от февруари до октомври 2018 година.